Vänersborgs upphandlingar Digital utbildning

Digital utbildning

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Linda Calderon

linda@forumvanersborg.se

0733-56 56 86

Projektnummer: F1367

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

Forum Vänersborg är en samverkansplattform för alla som vill vara med och driva Vänersborg framåt. Vår vision är att Vänersborg är Sveriges mest framgångsrika och välmående småstadskommun och att vårt samarbete blir en inspirationskälla för hur man med gemensamma krafter kan stärka sin hembygd. Så bra ska vi vara.

Medlemmar i föreningen är företagare, fastighetsägare och föreningar. Vi vill upphandla utbildningar som ger kunskap och inspiration att arbeta mera digitalt i en butik. De utbildningar vi upphandlar kommer att erbjudas till alla medlemmar men den primära målgruppen är butiksägare.

Då tiden alltid är en faktor vill vi främst erbjuda utbildningar i digital form.

Svara på upphandlingen med det anbudsformulär som bifogas. 

KRAVSPECIFIKATION

Forum Vänersborg önskar upphandla:

Digitala webbaserade utbildningar i en och samma e-learningplattform eller likvärdigt onlineverktyg som tillhandahålls oss. 

Det ska finnas en administrativ roll där vi ska kunna se kursdeltagarnas framsteg som tillhandahålls oss. Förklara tydligt hur detta kommer ske och hur plattformen är utformad.

Utbildningen ska ske i form av filmer som produceras och publiceras av er och som kursdeltagarna ska kunna komma åt.  

Varje utbildning ska vara uppdelad i kortare delmoment, max 15 minuter vardera. Vi önskar få utbildningen utförligt beskrivet för oss och hur många delmoment som kommer ingå i varje utbildning. Dessutom önskar vi beskrivning av hur kursdeltagarna når utbildningarna.

Kursdeltagaren ska ha en egen inloggning och kunna göra utbildningen i sin egen takt. Det ska finnas en administrativ roll som kan se kursdeltagarnas framsteg. Beskriv hur detta kommer att ske.

Varje utbildning ska avslutas med ett prov på minst 10 frågor som fungerar som ett godkännande av kursen och finnas på plattformen. Frågorna ska godkännas av Forum Vänersborg innan publicering, Provet ska gå att göra om tills tillräckliga resultat uppnås. Kursdeltagaren ska efter varje godkänd utbildning motta ett kursbevis i digital form, framtaget av er. Beskriv hur detta ska genomföras.

Utbildningen ska vara klar att påbörja 220201. Beskriv hur länge utbildningarna kan vara tillgängliga och hur många personer som kan genomföra utbildningarna. 

Material för marknadsföring önskas, beskriv hur denna kan se ut och vad som omfattas. 

Utbildningarna kommer att erbjudas gratis till Forums medlemmar, samt icke medlemmar mot betalning. Målgrupp är butiksägare i första hand. 

Följande utbildningar önskas:

1. Digital utbildning Annonsering i sociala medier - Från fotografering till publicering och marknadsföring

Efter kursen ska deltagaren ha kunskap i:

-Fotografera/filma med mobilkamera, för att skapa attraktiva bilder.

-Redigera bild/film i gratisapp

-Kunna publicera bild och film i sociala medier så som Facebook och Instagram. Post, reels, händelse och live. 

-Kunna marknadsföra inlägg i sociala medier

-Annat som ni ser relevant gällande sociala medier

-Denna kurs ska erbjudas i två varianter för Iphone och Android baserade verktyg. Delmoment kan vara samma när det passar. 

Förklara tydligt upplägget av utbildningen enligt ovanstående krav. 

2. Digital utbildning Microsoft Teams som mötesplatsform, Grundkurs.

Efter kursen ska deltagaren har kunskap i:

-Gratisvarianten av teams som mötesplattform. 

-Bjuda in till möten

-Aktivt delta i möten

-Funktioner så som, chatt, handuppräckning och dela skärm osv.

-Annat som ni ser relevant till utbildningen.

-Förklara tydligt upplägget av utbildningen enligt ovanstående krav. 

3. Digital utbildning Digitalisera den fysiska butiken

Efter utbildningen vill vi att deltagaren har kännedom om att vara inspirerad av:

-Enkla lösningar för att digitalisera den fysiska butiken. 

-Få deltagaren att förstå hur sociala medier kan samspela med den fysiska butiken. 

-Grundläggande förståelse för hur en webshop, tex Shopify eller Quickbutik, fungerar. 

-Annat ni ser relevant gällande digitalisering av den fysiska butiken. 

Förklara tydligt upplägget av utbildningen enligt ovanstående krav. 

Vi ser gärna en koppling till utbildningen; Annonsering i sociala medier 

Anbudet ska anges med:

Pris för samtliga utbildningar, specificera utförligt vad som ingår. 

Samma leverantör önskas för samtliga tre utbildningar och vi förordar en och samma plattform. 

Vilken support som ingår.

Om möjligt en demo på utbildningsplattformen. 

Andra tilläggstjänster och kostnader för dessa.

Forum Vänerborg förbehåller sig rätten att avgöra vad som är det mest användarvänliga och för ändamålet passade systemet.

Svara på upphandlingen med det anbudsformulär som bifogas.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-12-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-29

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

d.nr: KS 2021/452