Tekniska konsulter - Ramavtal på planarkitekter , 4 delområden.

Partille kommun, PARTILLE

Partille kommun, beställaren, inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal om tekniska konsulttjänster inom området Plan- och Miljö.

Beställaren köper dessa tjänster löpande. Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras.

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10. För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Partille kommun, beställaren, inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal om tekniska konsulttjänster inom området Plan- och Miljö.

De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller för tekniska konsulter framgår under rubrik Krav på kompetens under punkt AUB.51 Prövning av anbudsgivare.

Avtalsperiod

Avtalet löper i 48 månader. Partille kommun har möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 6 månader. Avtalet löper dock minst 24 månader räknat från avtalets ikraftträdande. Vid giltighetstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning.

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

AUB.15 Förutsättningar för upphandlingen

Partille kommun förbehåller sig rätten att avbryta denna upphandling om inget anbud motsvarar ställda krav, om inkomna anbud överstiger budgeterade kostnader för upphandlingen eller om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom verksamhetsmässiga eller politiska beslut, som påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande eller om det finns andra sakliga skäl för att avbryta upphandlingen. Om upphandlingen avbryts kommer en skriftlig underrättelse snarast möjligt att meddelas via upphandlingssystemet till den e-post angetts vid registrering i TendSign för anbudsgivning.

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED).

Anbud ska lämnas elektroniskt via upphandlingssystemet www.tendsign.com För tillgång till systemet krävs en inloggning, det är kostnadsfritt för Anbudsgivaren att använda systemet och att lämna anbud.

Anbudsgivaren ska registrera sig i TendSign för anbudsgivning. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudsgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress , kontaktuppgifter etc.

Anbudet ska lämnas av behörig företrädare enligt förfrågningsunderlaget.

All dokumentation och alla handlingar ska inkomma skriftligen via TendSign och vara författade på svenska. I undantagsfall godkänns bilagor som certifikat och intyg på engelska.

Vid frågor eller behov av support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta Tendsign support. TendSign support har öppet vardagar 07.00-17.00 E-post: tendsignsupport@visma.com

Sista anbudsdag
22 dagar kvar

(2019-03-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

18/107