Servicearbeten och mindre entreprenader - Styr och regler

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg

Upphandlingen avser ramavtal gällande styr- och reglerarbeten. Styr- och reglerarbeten som ingår i upphandlingen är t.ex: Installations- och programmeringsarbeten för styr-, regler och övervakningsinstallationer, service, underhåll och integration. Upphandlingen omfattar både fastighetsautomation och industriautomation. Exempel på områden inom industriautomation är vattenrening simhall och kylteknik ishall.

Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras.

Upphandlingen avser ramavtal gällande styr- och reglerarbeten. Styr- och reglerarbeten som ingår i upphandlingen är t.ex: Installations- och programmeringsarbeten för styr-, regler och övervakningsinstallationer, service, underhåll och integration. Upphandlingen omfattar både fastighetsautomation och industriautomation. Exempel på områden inom industriautomation är vattenrening simhall och kylteknik ishall.

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingen avser ramavtal gällande styr- och reglerarbeten. Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras.

Styr- och reglerarbeten som ingår i upphandlingen är t.ex: Installations- och programmeringsarbeten för styr-, regler och övervakningsinstallationer, service, underhåll och integration. Upphandlingen omfattar både fastighetsautomation och industriautomation. Exempel på områden inom industriautomation är vattenrening simhall och kylteknik ishall.

Avrop

Uppdrag avropas enligt rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Avrop genom rangordning sker inom följande belopps-spann:

1 SEK - 500 000 SEK

Avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) sker inom följande belopps-spann:

500 001 SEK - 2 500 000 SEK

För uppdrag överstigande 2 500 000 SEK har beställaren möjlighet att göra avrop genom FKU, eller genomföra en separat upphandling.

Uppskattad volym

De nedan angivna beställningsvolymerna innebär en uppskattad volym baserad på omsättning av befintliga ramavtal, förväntade kvantiteter för beställarna och vad som framkommit i analysen inför upphandlingen. Detta värde utgör ramavtalets uppskattade beställningsvolym (affärsvärde).

Affärsvärdet under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till 95000000 SEK.

Observera att affärsvärdet endast är ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.

Under ramavtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets- och organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen.

Takvolym

Takvolym för ramavtalet uppgår till 114 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Inköp och upphandling rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

I händelse av verksamhets-/organisationsförändring, ändrad lagstiftning, politiska beslut, myndighetsbeslut eller dylikt som påverkar behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen, förbehåller sig Inköp och upphandling rätten att justera den angivna takvolymen för ramavtalen enligt nedanstående förutsättningar.

Om det ackumulerade värdet på avrop gjorda från ramavtalen under avtalsperiodens första 24 månader, överstiger mer än 60 procent av värdet på angiven takvolym för ramavtalen, äger Inköp och upphandling rätt att höja angiven takvolym för ramavtalen med 20 procent. Med värde avses i detta hänseende de belopp i SEK som utgör de samlade avropen från ramavtalen respektive ramavtalens takvolym angivet ovan.

Ändringsoptionen kan lösas ut under hela den planerade avtalsperioden. För det fall att Inköp och upphandling löser ut optionen ska skriftligt meddelande härom skickas till leverantören.

Ramavtal

Upphandlingen avslutas genom att Inköp och upphandling och de antagna anbudsgivarna tecknar ramavtal.

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2022-02-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

364/21