Reparation samt vinterförvaring av båtmotor

Göteborgs Stad - Park och naturförvaltningen

Direktupphandling enligt LOU

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG avseende Reparation samt vinterförvaring av båtmotor

Beskrivning av Köparen

Park- och naturförvaltningens främsta uppdrag är att förvalta och sköta parker, torg och naturområden, planteringar och träd samt Slottsskogens djurpark, lekplatser, badplatser, offentliga toaletter, vattendrag, sjöar, kanaler och åar med tillhörande kajer och strandkanter. Vi ansvarar också för oljesanering och städning utmed kusterna. Efter beställning från andra kommunala förvaltningar ska park- och naturförvaltningen också anlägga, underhålla och rusta upp gator, broar, parker och andra utemiljöer. Vi utför och samordnar delar av stadens barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning.

Förvaltningen har dessutom en viktig funktion i stadsplaneringen. Vi fungerar som remissinstans i plan- och byggärenden där vi bevakar park-, natur- och sociala värden.

För ytterligare information om park- och naturförvaltningen, se www.goteborg.se/parkochnatur

Bakgrund

Reparation av grundstött motor, samt vinterförvaring under två års tid. 

Beskrivning av varan/tjänsten

Reparationen gäller Motorn Suzuki DF90A, årsmodell 2016 med motornummer 09003F-613262. Den har blivit grundstött, där växelhus och skäddan behöver repareras samt att en ny propeller behövs. Dessutom önskas också montering, demontering av motor samt vinterförvaring och vinterkonservering. (Båtmotorn ska monteras på en pioner multi-båt) Mer specifikt tänker vi att montering och demontering innebär: reglage, instrument, Ekolodsgivare och plotter kablage.

Leverans

Beställaren står för leveransen. 

Avtalstid

Detta avtal gäller två år (från underskrift av Leverantör) 

År 1; reparation samt vinterförvaring av båtmotor

År 2: vinterförvaring av båtmotor

Med möjlighet till förlängning 24 månader vinterförvaring på beställarens initiativ tre månader innan avtalstidens slut.

Reservationer

Anbud som innehåller reservationer godkänns inte.

Pris

Vi vill att ni specificerar på följande sätt:

År 1; Reparation samt vinterförvaring i fem månader, ange totalsumma exkl moms

År 2, Vinterförvaring i fem månader, ange totalsumma exkl moms 

Krav på leverantören

Leverantören ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter samt vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där Leverantörens verksamhet är etablerad.

Leverantören ska även vara registrerad för mervärdesskatt, undantaget skattefria verksamheter, samt inneha F-skattebevis.

Dokument som styrker detta ska kunna uppvisas under utvärderingsarbetet om/när Köparen så begär.

Utvärdering

Vid prövning av anbuden kommer i första hand det anbud med lägst totalpris (år 1 och 2 summeras ihop) att tilldelas kontraktet men då vi själva står för transporten kommer även geografiskt närhet (västra Göteborg) att beaktas och vi kan därmed välja leverantör med högre anbud om transporten är kortare.

Sista anbudsdag
7 dagar kvar

(2021-12-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0915/21