Ramavtal Avfallshämtning avseende verksamhetsavfall

Mölndal Energi Aktiebolag, MÖLNDAL

Aktuell förfrågan avser 3 årigt avtal, med möjlig förlängning 2+2+1 år. Förfrågan omfattar tillhandahållande av kärl/containrar, uppmärkning av dessa samt hämtning/tömning och transport av avfall till godkänd mottagare. Förfrågan gäller samtliga av verksamhetens avfallsfraktioner, med följande undantag:

- Hushållsavfall samt förpacknings- och tidningsavfall

- Aska

- Dammsugarfraktion från industridammsugning

- Slam från slam- och oljeavskiljare

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2020 3782-436