Kemikalier för fastighet och badvattenrening

Got Event AB, Göteborg

Inbjudan

Got Event AB inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med dettaupphandlingsdokument gällande ramavtal Kemikalier för fastighet och badvattenrening på Valhallabadet.

Upphandlande myndighet

Got Event AB org nr.: 556015-9823Box 349401 25 Göteborg

Kontaktuppgifter

Ombud under upphandlingen

Fredrik Lindevall+46 (0)31 368 44 31 (tel)031 - 368 44 31 (mob)fredrik.lindevall@gotevent.se

Kontaktperson under avtalstiden

Alexander Felten +46 (0)31 368 43 33 (tel)031 - 368 43 33 (mob)alexander.felten@gotevent.se

Omfattning

Ramavtalet omfattar leverans av kemikalier för fastighet och badvattenrening, samt övriga kemikalier. Behov och beställare finns hos Got Events samtliga verksamheter och leverans ska därför kunna genomföras åt samtliga:

Bravida Arena

Frölundaborg

Gamla Ullevi

Scandinavium

Träningshallen (Scandinavium)

Ullevi

Valhallabadet

Valhalla IP

Valhalla sporthallar

Tillhörande tjänster ingår också i ramavtalets omfattning, t.ex. frakt och överpumpning.

Beställningsvolymen/värdet av denna upphandling uppskattas till ca 800 000 SEK för fyra (4) år.

Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Förenklat förfarande.

Förenklat förfarande innebär att Got Event får förhandla med en eller flera Leverantörer. Anbud kan komma att antas utan förhandling.

Antal leverantörer

För detta ramavtal kommer en leverantör att antas.

Avtalsperiod

Avtalets planerade startdatum är 2022-03-01 och slutdatum är 2026-02-28.

Ramavtalets planerade avtalsperiod är 48 månader. Got Event AB har möjlighet att säga upp ramavtalet med en uppsägningstid av 6 månader. Avtalet löper dock minst i 24 månader. Vid den planerade avtalsperiodens utgång upphör ramavtalet att gälla utan föregående uppsägning.

Förutom uppsägning i enlighet med stycket ovan, som kan göras utan orsak, regleras uppsägning av ramavtalet i punkten ”Förtida upphörande”.

Ramavtalet gäller från det att det undertecknats av båda parter, dock tidigast från och med planerad avtalsstart. Om planerad avtalsstart blir förskjuten startar avtalsperioden efter det att det första ramavtalet undertecknats av båda parter.

Sista anbudsdag
10 dagar kvar

(2022-02-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-01-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0225/21