Inkassotjänster

Göteborg Energi Aktiebolag, GÖTEBORG

Upphandlingen omfattar Ramavtal avseende leverans av Inkassotjänster till GE-koncernen.

Syftet med upphandlingen är att ge förutsättningar för en rationell och enkel hantering av inkassotjänster, som främjar hög effektivitet i administrationen. Viktigt för Göteborg Energi är att få en hög lyckandegrad av förfallna fordringar, att leverantören har dokumenterade rutiner och kvalitetssäkrade processer samt agerar med god balans mot gäldenärerna och är en professionell partner till Göteborg Energi. Viktigt är också att kommande avtal balanserar intresset av effektiv inkassohantering med att motverka överskuldsättning och onödiga kostnader för gäldenärerna.Upphandlingen avser inkassotjänster (inkasso, inkassobevakning och utlandsinkasso), vilket avser alla åtgärder som vidtas från det att inkassokravet sänds ut till dess att ärendet slutredovisas. Med slutredovisning avses när redovisningshandling, övriga handlingar och tillkommande medel lämnas över till Göteborg Energi AB.

Upphandlingen omfattar Ramavtal avseende leverans av inkassotjänster till GE-koncernen.

Föremål för Upphandlingen

Upphandlingen omfattar Ramavtal avseende leverans av Inkassotjänster till GE-koncernen.

Upphandlingens syfteSyftet med upphandlingen är att ge förutsättningar för en rationell och enkel hantering av inkassotjänster, som främjar hög effektivitet i administrationen. Viktigt för Göteborg Energi är att få en hög lyckandegrad av förfallna fordringar, att leverantören har dokumenterade rutiner och kvalitetssäkrade processer samt agerar med god balans mot gäldenärerna och är en professionell partner till Göteborg Energi. Viktigt är också att kommande avtal balanserar intresset av effektiv inkassohantering med att motverka överskuldsättning och onödiga kostnader för gäldenärerna.Behovsbeskrivning Upphandlingen avser inkassotjänster (inkasso, inkassobevakning och utlandsinkasso), vilket avser alla åtgärder som vidtas från det att inkassokravet sänds ut till dess att ärendet slutredovisas. Med slutredovisning avses när redovisningshandling, övriga handlingar och tillkommande medel lämnas över till Göteborg Energi AB.Krav och inkassouppdrag:

Inkassotjänster där fordran överförs elektroniskt via filöverföring.

Inkassotjänster där fordran och underlag till inkassotjänsten helt eller delvis överförs manuellt (kan t.ex. vara kompletterande handlingar).

Utlandsinkasso

Inkassobevakning av fordringar

Anstånd och Avbetalningsplan

Dödsbohantering

Skuldsanering/ackordsuppgörelse

Kronofogdemyndigheten (KFM) process

Rättsliga åtgärder, tingsrätt, tvist, bestridan och stämning

Depositionshantering

Dementier

Solvensundersökning

Kombinerat inkassokrav

Inkassokrav

Uppmaning 1

Uppmaning 2 (ordinär delgivning samt meddelande till sociala myndigheter)

Uppmaning 2 (personlig delgivning)

Kungörelsedelgivning/spikning

Handräckning (ansökan)

Handräckning (verkställighet)

Hävning av avtal

Från och tillkopplingshantering

OmfattningLeverantören ska sköta inkasso och inkassobevakning för alla bolag inom GE koncernen.Bolagen levererar tillsammans olika produkter. Produkten ”elhandel” utförs i sin helhet av Göteborg Energi DinEl AB. Inkassotjänster som avser elhandel ska faktureras Göteborg Energi DinEl AB. Inkassotjänster som avser övriga bolag och produkter ska faktureras Göteborg Energi AB.GE tillämpar koncernfakturering där moderbolaget är fakturautställare för alla dotterbolag exklusive Göteborg Energi DinEl AB. Strukturen för koncernfakturering kan komma att ändras under avtalstiden.

Administrationen för fakturering, inbetalning, krav och kundservice utförs i Göteborg Energi AB.

Beställaren avser att teckna ramavtal med en (1) Leverantör.

Beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till 650 000 fakturor skickade till inkasso.

Några garanterade volymer lämnas inte. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/ organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen.

Den maximalt tillåtna volymen för samtliga ramavtalsområden under den sammanlagda avtalstiden uppgår till 800 000 fakturor skickade till inkasso. Detta värde utgör ramavtalets takvolym.

Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Beställaren rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av avropsavtal/kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Avtalstiden är åtta (8) år, från det datum Ramavtalet ingås, dock tidigast från planerad avtalsstart 2021-09-01. Efter tre år har beställaren rätt att säga upp avtalet utan anledning med 6 månaders varsel. Uppsägning ska ske skriftligen.

Sista ansökningsdag
14 dagar kvar

(2021-03-11)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2021-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20-0191