Direktupphandling av undervisning i behörighetskurser inom byggsektorn

Göteborgs stad, utbildningsförvaltningen, Göteborg

Anbudsinbjudan direktupphandling undervisning i behörighetskurser inom byggsektorn. 

Upphandlingens benämning

Utbildningsförvaltningen inbjuder till att lämna anbud avseende undervisning i behörighetskurser inom byggsektorn.

Uppdraget ska genomföras enligt följande:

Uppdraget ska genomföras i Yrgos byggutbildningar. Uppdraget skall genomföras i enlighet med lagen (2009:128) och förordningen (2009:103) om yrkeshögskolan samt utbildningsplanen för aktuell yrkeshögskoleutbildning. Uppdraget skall utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt och parterna skall samarbeta och samråda vid uppdragets genomförande.

Utbildnings tillfällena kommer att bestämmas i gemensam samrådan mellan konsulten och beställare, om vilka datum och tidpunkter som undervisningen och/eller handledningen lämpligen bör förläggas till. Om genomförandet av undervisningen måste inställas på grund av sjukdom eller av annan liknande godtagbar orsak, skall konsulten genom sitt bolag omedelbart anmäla detta till Yrgo. Den uteblivna tjänsten skall då genomföras vid närmsta lämpliga tidpunkt som skolan bestämmer i samråd med konsulten.

Uppdraget avser:

BasP/U 1 dag höstterminen (December)

BAM 3 dagar höstterminen (December)

Ställningsbyggnad upp till 9 meter 1 dag utförs enligt överenskommelse

Kontroll ansvarig KA-grund 2 dagar vårtermin, utförs enligt överenskommelse 

Angiven avtalsvolym är en uppskattad volym och innebär endast ett riktvärde.Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet.

Leverantören får inte fakturera uppdrag som ej utförts.

Den planerade avtalsperioden är från och med 2022-11-01 till och med 2026-09-30.

Delat anbud

Anbudsgivaren kan välja vilken kurs de lämnar anbud på.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Göteborgs stad, Utbildningsförvaltningen. Ytterligare information finns på www.goteborg.se

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Kravspecifikation

Uppdragstagaren ska ha relevant och aktuell kompetens inom utbildningsområdet och ha erfarenhet av undervisning i skolmiljö. 

Anbudet ska innehålla följande:

Presentation och CV av ansvarig konsult. 

Ansvarig konsult är den som utför uppdraget.

Beskrivning av kompetens och erfarenhet inom det aktuella ämnesområdet, i bifogad svarsmall.

Beskrivning av kompetens och erfarenhet av undervisning i skolmiljö, i bifogad svarsmall.

Referensuppdrag: Beskriv, kortfattat, max en A4, upplägget och metoder. Använd bifogad svarsmall. Kontaktuppgifter till referenter ska också finnas med.

Kursliteraturen skall faktureras direkt till kursdeltagarna.

Totalpris per kurs exkl. moms och kurslitteratur.

Administrativa föreskrifter

Nedanstående administrativa föreskrifter gäller för anbudsgivning.

Anbudsgivare som inte följer föreskrifterna kan komma att få anbudet förkastat.

Elektronisk anbudsgivning

Anbud ska lämnas elektroniskt, vilket innebär att anbud inte kan lämnas i pappersformat, via fax eller e-post. För att kunna lämna anbud krävs det att behörig person för Leverantören registrerar ett användarkonto på www.tendsign.com.

Den e-postadress som Leverantören använt för inloggning i systemet, är den som gäller för all kommunikation gällande upphandlingen. Leverantörens kontaktperson anges i TendSign.

Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kan TendSigns support kontaktas på telefon 0771-440 200 eller tendsignsupport@visma.com.

Frågor och svar

Frågor med anledning av upphandlingen ska ställas så tidigt som möjligt skriftligt via TendSign. Endast skriftliga svar i TendSign är bindande. Sista dag att ställa frågor är fem (5) dagar före sista anbudsdag och svar meddelas senast tre (3) dagar före sista anbudsdag.

Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad på frågor och svar.

Om anbudsgivaren har frågor, funderingar eller synpunkter på förfrågningsunderlaget eller om något är felaktigt eller otydligt ska anbudsgivaren ställa frågor skriftligt via TendSign under anbudstiden.

Anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att utbildningsförvaltningen kontaktas, genom TendSign, så att missförstånd kan undvikas.

Frågor och svar liksom eventuella förtydliganden och kompletteringar utgör en del av förfrågningsunderlaget.

Anbudstidens utgång

Anbud ska ha inkommit till Utbildningsförvaltningen senast den 2022-09-20.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt under minst sex (6) månader efter sista anbudsdag.

Ersättning för anbudslämnande

Utbildningsförvaltningen medger inte ersättning för upprättande av anbud.

Sekretess

En leverantör som anser att uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess (31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om affärs- och driftsförhållanden) ska i sitt anbud tydligt ange en begäran om sekretess. En sådan begäran ska vara preciserad med vilka uppgifter som avses samt vilken skada som leverantören skulle lida om uppgifterna lämnas ut. Eventuell sekretessbegäran med preciseringar och motivering ska anges i bifogad svarsmall.

En sekretessbedömning sker alltid i samband med att en uppgift begärs ut och utbildningsförvaltningen kan inte garantera att en begäran om sekretess inte medför att handlingen kan komma att lämnas ut. Ett sekretessbeslut kan även komma att prövas av domstol.

Om anbudsgivaren begär sekretess enligt ovan ska det anges med motivering i anbudet.

Utvärdering av anbud 

Utbildningsförvaltningen kommer att anta det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och som bedöms vara det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till följande kriterium/kriterier:

Vid utvärdering görs en samlad bedömning av presentation och cv, angivna referensuppdrag och pris. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och vid behov kan angivna referenter kontaktas och intervjuer ske för att bedöma hur konsulten bedöms uppfylla de kriterier som ställts.  De tre kriterierna poängsätts från 1-5 där1 är lägsta poäng och 5 är högsta poäng.

De kriterier som kommer att bedömas är:

Kompetens och erfarenhet inom det aktuella ämnesområdet.

Kriteriet viktas med 30%

Kompetens och erfarenhet av undervisning på Yrkeshögskola.

Kriteriet viktas med 30%

Pris

Kriteriet viktas med 40%

För det fall att leverantörerna efter utvärdering bedömts lika kommer särskild hänsyn tas till om konsulten har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i utbildningar inom yrkeshögskolan. Styrks det i CV eller liknande är det meriterande.

Beställaren förbehåller sig rätten att bedöma om angivna uppdrag anses vara relevanta.

Den med högst poäng kan komma att kallas till intervju för att uppdragsgivaren ska kunna säkerställa att konsulten kommer att kunna utföra uppdraget.

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Om anbudsutvärderingen resulterar i exakta lika jämförelsevärde för två eller fler anbud kommer valet av leverantör att ske genom lottning.

Prövning av anbud

Vinnande anbud ska uppfylla de krav som anges för tjänsten/produkten, samt uppfylla de krav gällande anbudsgivaren som anges i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och i denna bilaga.

Uteslutning och kontroll av leverantörers lämplighet

• Leverantören ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter samt vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad. Leverantören ska även vara registrerad för mervärdesskatt, undantaget skattefria verksamheter, samt inneha F-skattebevis. Utbildningsförvaltningen kontrollerar, genom inhämtande av uppgifter från aktuella myndigheter, att leverantören uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter samt registrering. Kravet ska vara uppfyllt per den dag inhämtandet sker. I det fall det inte är möjligt för utbildninsförvaltningen att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska leverantören när utbildningsförvaltningen så begär tillhandahålla dessa uppgifter.

•Leverantören ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att ramavtalet kan genomföras utan risk för störningar p.g.a. ekonomiska problem. Utbildningsförvaltningen inhämtar och bedömer leverantörens kreditvärdighet med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Leverantören ska för att kravet ska anses vara uppfyllt inneha en riskklass/rating motsvarande minst ”Kreditvärdig”. I de fall leverantören har lägre riskklass/rating eller av annan anledning inte kan erhålla rating kan leverantören ändå anses uppfylla detta krav genom att redovisa sin ekonomiska ställning på annat sätt och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning, moderbolagsgaranti eller annan garant, revisorsintyg, eller annan ekonomisk redovisning som visar att kravet på kreditvärdig är uppfyllt.

Bilagor

1. Svarsmall

2. Avtal

Sista anbudsdag
3 dagar kvar

(2022-10-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-09-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

219/22