Digital trygghetslarmsfunktion/trygghetsskapande teknik inklusive larmcentral för hemtjänsten

Öckerö kommun, ÖCKERÖ

Ramavtal med 1 leverantör.

Avtalsperiodens giltighetstid är från och med båda parters undertecknande och gäller i två år. Därefter har Öckerö kommun möjlighet att förlänga avtalet i sammanlagt 24 månader med oförändrade villkor.

Förlängning får ske vid flera tillfällen och vara av olika längd. Maximal avtalstid är fyra år. Förlängning ska ske skriftligen och undertecknas av Öckerö kommun. Öckerö kommun har ensidig rätt, dock ingen skyldighet att förlänga avtalet.

Jäv

Offentlig upphandling ska ske utan ovidkommande hänsyn, d v s handläggningen ska ske objektivt.En upphandling ska skötas så att partiskhet inte rimligen kan uppkomma.Anbudsgivare som är medveten om eller misstänker att jävsituation kan föreligga ska anmäla detta.Anmälan om eventuell jävsituation ska meddelas till ansvarig upphandlare.

Sista anbudsdag
24 dagar kvar

(2021-08-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 0087/21