Digital Tipspromenad

Göteborgs Stad - Park och naturförvaltningen

Direktupphandling enligt LOU

Referens Diarienummer 0587/21

Beskrivning av Köparen

Park- och naturförvaltningens främsta uppdrag är att förvalta och sköta parker, torg och naturområden, planteringar och träd samt Slottsskogens djurpark, lekplatser, badplatser, offentliga toaletter, vattendrag, sjöar, kanaler och åar med tillhörande kajer och strandkanter. Vi ansvarar också för oljesanering och städning utmed kusterna. Efter beställning från andra kommunala förvaltningar ska park- och naturförvaltningen också anlägga, underhålla och rusta upp gator, broar, parker och andra utemiljöer. Vi utför och samordnar delar av stadens barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning.

Förvaltningen har dessutom en viktig funktion i stadsplaneringen. Vi fungerar som remissinstans i plan- och byggärenden där vi bevakar park-, natur- och sociala värden.

För ytterligare information om park- och naturförvaltningen, se www.goteborg.se/parkochnatur

Beskrivning av varan/tjänsten

Bakgrund - Digital tipspromenad

Tjänsten ska möjliggöra att kunna gå olika digitala tipsrundor runt om i Göteborgs Stad. En slinga ska kunna sättas upp genom att placera ut fysiska skyltar med QR-koder och/eller genom GPS. Via en app ska användaren sedan få upp frågor genom att scanna QR-koden eller se var frågorna är placerade digitalt vid GPS. För varje slinga som placeras ut ska tjänsten kunna tillhandahålla en runda som automatiskt uppdateras minst en gång per månad eller mer frekvent, detta ska ingå i priset.

Tjänsten ska utöver detta kunna erbjuda möjlighet att kommunen skapar egna tipsrundor med specifika frågor, alternativt kunna komplettera med tematiska rundor som tillhandahålls av tjänsten. Syftet är att kunna aktivera rundan vid olika evenemang eller andra aktiveringar under året. Detta skulle kunna vara platsspecifika natur- eller kulturupplevelser alternativt tipsrundor då kommunen vill uppmärksamma rikstäckande återkommande evenemang t.ex midsommar eller pridefestivalen.

Tjänsten ska innehålla följande möjligheter

Tjänsten ska möjliggöra att kunna gå olika digitala tipsrundor runt om i Göteborgs Stad. En slinga ska kunna sättas upp genom att placera ut fysiska skyltar med QR-koder och/eller genom GPS som ger användaren möjlighet att se var frågorna är placerade digitalt.

Tjänsten ska kunna erbjuda möjlighet att kommunen skapar egna tipsrundor med specifika frågor eller kunna komplettera med tematiska rundor som tillhandahålls av tjänsten.

En runda ska kunna innehålla frågor, filmklipp och ljudfiler.

Varje slinga som placeras ut ska även kunna innehålla flera frågeformulär, exempelvis ett som riktar sig mot barn och ett som riktar sig mot vuxna.

Andra aktörer ska kunna koppla upp sig mot den utsatta tipsrundan, exempelvis skolor, bibliotek eller föreningar.

Tjänsten ska kunna välja ut deltagare som vinner pris och skicka ut mail med uppgifter till deltagaren. Priset ska bara kunna delas ut en gång/deltagare.

Varje runda ska innehålla upp till 15 skyltar. Skyltningen som redovisas ska vara möjlig att sätta på stolpar och träd eller kunna monteras platta ytor. Skyltarna ska tåla utomhusslitage och viss skadegörelse. Kommunen vill själva kunna applicera sin grafiska profil på skyltarna.

Varje tipsrunda ska ha minst en informationsskylt 500x700 mm som beskriver hur tjänsten ska användas. Skylten ska tåla utomhusslitage och viss skadegörelse.

Statistik på ålderskategorier, kön och användningsfrekvens samlas in i enlighet med krav för GDPR (se separat kravlista)

Den digitala tipspromenaden ska på förfrågan kunna sättas upp och aktiveras 10 arbetsdagar efter tecknat avtal.

Aktören ska kunna referera till tidigare utförda tipsrundor med följande krav:

En tipsrunda som innehåller filmklipp och ljudklipp.

En tipsrunda som är temaspecifik med anknytning till en specifik plats och framtagen till kund, gärna i samarbete med kommun/förening.

En slinga som innehåller flera olika tipsrundor exempelvis ett som riktar sig mot barn och en som riktar sig mot vuxna.

Leverans

Vid leverans ska frakt, stöld- och skadeförsäkring ingå i priset. Montering av skyltar ska kunna erbjudas av tjänsten, kostnad redovisas separat. Vid skadeanmälan av skyltar på uppsatt tipsrunda ska tjänsten kunna tillhandahålla en provisorisk skylt inom 5 arbetsdagar. Nya permanenta skyltar ska levereras inom 8 veckor. Det kan förekomma behov med kort leveranstid för tilläggstjänster. Specifikation kommer att ske i samband med aktuell aktivering.

Avtalstid

2021-10-18 – 2023-10-18

Reservationer

Anbud som innehåller reservationer godkänns inte.

Pris

Leverantören ska i sitt anbud redovisa rundorna med ett styckepris i enlighet med denna förfrågan. Anbudspris lämnas i SEK exklusive moms och ska omfatta samtliga kostnader för varan/tjänsten/uppdragets utförande.

Krav för digital tipspromenad - GDPR

Behandlingen av personuppgifter ska minimeras till endast nödvändiga personuppgifter.

Som mest får följande personuppgifter behandlas:

e-postadress

Användarnamn

Födelseår

Mobilnummer

Kön

Uppgifter om födelseår, mobilnummer och kön ska vara helt frivilla att lämna in och ska endast användas av statistiska ändamål. All statistik ska vara anonymiserad.

Tiden för lagring av personuppgifter ska minimeras

Uppgifterna får inte sparas längre än 24 månader, och ska gärna raderas tidigare än 24 månader.

Underleverantörer och överföring till tredjeland

Leverantör ska i vid anbud ge information till beställare om vilka underleverantörer som används och om överföring till tredjeland sker.

Leverantören ska i första hand endast använda sig av underleverantörer inom EU/EES.

Om leverantör använder sig av underleverantör i tredjeland ska all information som överförs till tredjeland anonymiseras innan överföring till tredjeland sker.

Positioneringsteknik/platsinformation

Det ska vara helt frivilligt för deltagare att dela sin platsinformation. Det ska vara möjligt för deltagare att gå tipspromenaden utan att dela sin platsinformation.  Positioneringstekniken (platsinformationen) ska endast samlas in när deltagarna besvarar frågorna på tipspromenaden.

Upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal:

När tjänsten beställs av park- och naturförvaltningen ska ett personuppgiftsbiträdesavtal med instruktion upprättas.

I personuppgiftsbiträdesavtalet med bifogad instruktion ska ovan ställda krav ingå. Det vill säga att det ska framgå i avtalet hur positioneringsteknik används, vilka personuppgifter som behandlas, hur länge de sparas samt information om underleverantörer och vilket land de befinner sig i. All informationen ska vara anonymiserad innan den eventuellt överförs till tredjeland.

Utvärdering

Uppdraget kommer att tilldelas det anbud som uppfyller ställda skallkrav.

Avtalsvillkor

Ramavtalets villkor gäller även mellan leverantören och beställaren.

Sista anbudsdag
12 dagar kvar

(2021-10-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-09-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

0587/21