Upphandlingar för Uddevalla kommun och/eller Trollhättans stad samt Vänersborgs kommun Kursansvar för kurspaket på YH-utbildningen Backendutvecklare

Kursansvar för kurspaket på YH-utbildningen Backendutvecklare

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av kursansvar för yrkeshögskoleutbildningen Backendutvecklare och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst, barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Kursansvar för kurspaket på YH Backendutvecklare

Diarienummer:BUN/2024:95

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på färdigställande av kursplaner och kursansvar för kurspaket innehållande utbildningens samtliga kurser och omgångar (start 2024, 2025 och 2026).

Endast anbud på hela kurspaketet/utbildningens samtliga kurser beaktas.

Kurser per omgång

Programmering C#.NET - grund, 40yhp

Databaser och databasdesign, 30yhp

Agil projektmetodik, 15yhp

HTMLoch CSS, 20yhp

Programmering PHP - grund, 40 yhp

Fördjupning (systemutvecklingsprojekt) tillämpning, 40 yhp

Objektorienterad programmering i C#, 50 yhp

.NET och MVC, 40 yhp

Examensarbete, 20 yhp

LIA, 100 yhp

De YH-utbildningar som anordnas, bedrivs med statliga medel från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Upphandlingen sker i enlighet med de regler som gäller vid upphandling av välfärdstjänster.

Allmän information

Utbildningen anordnas av Uddevalla Yrkeshögskola i samverkan med Campus Västra Skaraborg och Strömstad Vuxenutbildning. Uddevalla är huvudort för utbildningen. Där hålls lektioner och genomgångar och sänds via videokonferens-/telebildsystem till övriga orter där det finns grupp med studerande. Läraren utgår från Uddevalla och undervisar/handleder i regel tre dagar i veckan. Undervisning kan varieras mellan att vara fysiskt på plats och fjärrundervisning digitalt i realtid. Google Classroom används som lärplattform. Utbildningen har 25 studieplatser per utbildningsomgång och myndighetens beslut gäller för 3 omgångar 2024-2026.

Specifikation - Omfattning och ansvar

Uppdraget omfattar:

FÄRDIGSTÄLLANDE AV KURSPLANER för utbildningen Backend-utvecklare i samverkan med utbildningsledare och ledningsgrupp.

Utifrån bifogat dokument med beskrivning och fördjupat innehåll av utbildningens kurser färdigställa kursplaner när det gäller innehåll, lärandemål, kunskaper, färdigheter och kompetenser, och examinationsformer samt betygskriterier (IG, G, VG). Som stöd i detta arbete finns Myndigheten för yrkeshögskolans rekommendationer för kursplaner och översiktlig planering för en hel utbildningsomgång samt tidigare omgångs kursplaner.

Uppdraget omfattar även:

KURSANSVAR för nedan presenterade kurser (5 yhp = 1 veckas heltidsstudier),

vilket innebär undervisning/handledning 18h/vecka. För kurserna Examensarbete och LIA tillämpas differentierad tim- och prissättning beroende på antal studerande.

Programmering C#.NET - grund, 40yhp = 144h

Databaser och databasdesign, 30yhp = 108h

Agil projektmetodik, 15yhp = 54h

HTMLoch CSS, 20 yhp = 72h

Programmering PHP - grund, 40 yhp = 144h

Fördjupning (systemutvecklingsprojekt) tillämpning, 40 yhp = 144h

Objektorienterad programmering i C#, 50 yhp = 180h

.NET och MVC, 40 yhp = 144h

Examensarbete, 20 yhp = 3h/studerande

LIA, 100 yhp = 3h/studerande

Totalt timantal per omgång teoretiska kurs: 990h

LIA och examensarbete: Timmar x antal studerande

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för;

- undervisning och handledning

- framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier

- framtagande av aktuell litteraturlista och undervisningsmaterial

- att säkerställa att undervisningsformer samt examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

- upprättande av ordinarie tentamen och/eller annan lämplig kunskapskontroll

- ansvara för upprättande av två omtentor eller annan lämplig kunskapskontroll per kurs

- att inom 10 arbetsdagar återkoppla examinationsresultat och kursbetyg till studerande och ansvarig utbildningsledare

- vara tillgänglig för introduktion av Yrkeshögskola som skolform, lärplattform, administrativa system och Vuxenutbildningens styrdokument.

- aktivt bidra i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till förbättringsarbetet på uppdrag av rektor

- ska kunna medverka i avstämningsmöten med UL och på utbildningsmöten med de studerande vid behov

Anbudets innehåll

Leverantören ska beskriva vilken kompetens som finns i organisationen när det gäller att skapa kursplaner och vilken process som tillämpas. Leverantören ska bifoga minst 2 tidigare framtagna och relevanta kursplaner som genomförts i avslutade utbildning.

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge de lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kurserna/kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås.

Kursansvarig lärare ska ha pedagogisk erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet de senaste 2 åren och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 3 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under den senaste 2-årsperioden.

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge: Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Anbudsprövning

I bedömning av anbud ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet) som erbjuds, referensuppdragen samt prisbild. Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad nivå kan komma att förkastas. En intervju med kursansvarig kan komma att ingå som ett urval innan slutligt besked kan lämnas. Förhandling kan komma att genomföras i syfte att säkerställa att kvalitet och pris hamnar på rimlig nivå.

Pris

I priset ska ingå genomförande, förberedelsekostnader, reseersättning, restid m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Övriga villkor

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska språket. I samband med avtalsskrivning fastställs uppdragets omfattning och innehåll i ett leveransavtal.  Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto.

Anbudet ska vara giltig 30 dagar från dagens datum. Detta är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering och avtalsskrivning följer därför inte något av de angivna upphandlingsförfarandena i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Eventuella frågor angående anbudet ställs till undertecknad genom upphandlingssystemet.

Gunilla Jacobsson

Utbildningsledare

Bilagor:

Kursbeskrivningar

Översiktlig utbildningsplanering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-06-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN/2024:95