Tyresö kommun LOV Boendestöd

LOV Boendestöd

Tyresö kommun Tyresö

Boendestöd till personer som beviljats individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Boendestödet är en motivationsgrundande och pedagogiskt inriktad insats i kombination med praktiskt utformad hjälp. Boendestödet utgår från den enskildes hem men kan också omfatta stöd i vardagliga situationer utanför hemmet.

Målgrupp
Utföraren kan ansöka kan ansöka om att bli utförare av boendestöd till en, flera eller samtliga av följande målgrupper:
1. Personer med psykisk/neuropsykiska funktionsnedsättningar
2. Personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar (omfattas av definitionen av personkrets 1 och 2 LSS)
3. Personer med samsjuklighet/missbruksproblematik

Målgruppen avser vuxna personer från 18 års ålder.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2015-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

UH-2015-129