Trollhättans Stad Verksamhetschef; Fastighet och service

Verksamhetschef; Fastighet och service

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Andreas Knutsson

andreas.knutsson@vanersborg.se

0521-721244

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Kommunen vill anlita en extern rekryteringsfirma som stöd i rekryteringsprocessen. Tjänsten är av stor vikt och kommer kräva ett väl genomfört förarbete som ligger till grund för hela rekryteringsprocessen.

Krav:

- Kompetensbaserad rekryteringsmetodik

- Testresultat kopplat till sökande ska delges uppdragsgivaren inför arbetsgivarens första intervju med kandidaten.

- Det ska finnas en omrekryteringsgaranti vid eventuell felrekrytering.

- Ni ska garantera en god kandidatupplevelse. Beskriv hur ni arbetar för att garantera en god kandidatupplevelse.

-Säkerställa att annonsen når rätt målgrupp

-Ni har tillgång till egna och digitala nätverk relevanta att utföra source för aktuell tjänst som VC inom offentlig sektor, där kontakten med potentiella kandidater tas

personligen via telefon eller digitalt möte.

-Kommunen ska kunna komma i kontakt med er inom 24 timmar.

-Minst tre kandidater ska presenteras.

Beskriv i anbudet ert rekryteringsförfarande. Det som ska inkluderas och beskrivas i anbudet är:

- Hur ni föreslår att administrera ansökningshandlingar.

- Ge förslag på och beskriv ert sedvanliga upplägg och process (inkl. förslag på tidsplan. Vi har för avsikt att starta rekryteringen snarast vilken skall bedrivas skyndsamt utan att göra avkall på kvalitén)

- Hur involverar ni och skapar delaktighet i processen med grupper som kan vara relevanta för rekrytering av denna typ av tjänst.

- Beskriv förslag på kommunikationsvägar och varför dessa brukar vara passande vid denna typ av rekrytering.

- Beskriv ert testverktyg

- Hur presenteras resultatet av testerna för uppdragsgivaren såväl som för den sökande.

- Beskriv vilka rekryteringskonsulter vi har att välja som huvudkonsult och bifoga deras CV. Konsulten ska ha erfarenhet av offentlig verksamhet samt tidigare rekryterat minst 3 chefer på motsvarande nivå. Vi förbehåller oss rätten att vid behov byta huvudkonsult.

-Kravprofilen gör vi själva och vi vill ha möjlighet att påverka annonsen

Bedömning

En samlad bedömning kommer göras inför beslut, i gällande ordning:

- Rekryteringsprocessen

- Referenser (se nedan)

- Huvudkonsult

- Pris - Alla kostnader för en totalrekrytering ska inkluderas i anbudet. Det ska tydligt påvisas de olika separata rekryteringsfunktionernas pris och därefter totalpriset.

Referenstagning

Som leverantör ska ni uppvisa två tidigare kunder som referenter, vilket använt leverantörens tjänster som ovan beskrivs. Referenterna ska per mail kunna svara på dessa frågor:

· Hur nöjda är ni med leverantörens servicenivå? Skala 1-10

· Hur nöjda är ni med annonsens utformning? Skala 1-10

· Hur pedagogisk och tydlig var återkopplingen av lämpliga kandidater för tjänsten? Skala 1-10

· Hur lyckad blev rekryteringen? Skala 1-10

· Kan ni rekommendera leverantören? Skala 1-10

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-04)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/298