Trollhättans Stad Utredning simhall

Utredning simhall

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Johan Sik

johan.sik@vanersborg.se

0521-72 25 22

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Utvärdering görs enligt följande.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet ( se nedan)

ska vara godkänd, för att gå vidare i anbudsprocessen.

Lägsta pris utifrån timpris x antalet uppskattade timmar för uppdraget

Ex  1000 kr x 100 timmar = 100.000 kr.

Lägsta pris utifrån timpris x uppskattade timmar, ger ett vinnande anbud.

Med ett undantag för nedanstående.

Vi kommer att välja det lägsta anbudspriset

Men anbud kan förkastas, för att kunna ta bort orimliga uppskattningar av antalet timmar för uppdraget eller onormalt lågt timpris.

Ange timpris och uppskattade timmar för uppdraget.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Ett krav är att anbudsgivaren ska lämna två uppdrag som referens.

Uppdragen ska ha liknande karaktär, som avser konsulttjänsten.

Referenserna ska bedöma uppdragen som helhet i ett godkänt eller icke godkänt resultat.

1.Har kommunikationen varit tillfredställande?

2.Har konsultens kunskaper varit tillräckliga för uppdraget?

3.Har konsultens kunskaper givit ett mervärde för beslut?

Vid en icke godkänd bedömning utesluts anbudsgivaren.

Anbudsgivaren ska ge kontaktuppgifter till referenterna.

Inklusive en kortare presentation av punkt 3-4.

1.Namn, telefonnummer, e-mail.

2.Beskrivning av uppdraget.

3.Tidsaspekt (hur långt konsultuppdraget varade)

4.Uppnått resultat

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris anges i Sek per arbetad timme.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

I oktober 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att utreda kostnad för en ny badanläggning.

Beslutet består av tre delar:

1. Utreda ny anläggning på Hallevi alternativt en ny anläggning på annan plats.

2. Be Intea Vänerparken utreda hyreskostnad för en ny bassäng i anslutning till Vattenpalatset.

3. Utreda hur man kan utveckla Brålandabadet som sommarbadanläggning.

Uppdraget avser 

Specifikation punkt 1.

Hallevibadet

Inom ramen för uppdraget ingår följande.

-översiktlig kalkylering utifrån objektets önskade funktioner

-skiss/illustration över byggnad

Förstudien ska utgå från förutsättningen att hallen ska kunna förläggas på nuvarande Hallevi eller annan plats i kommunen, vilket gör att den inte bör vara alltför beroende av specifika mark-/områdesförutsättningar.

Funktionsbeskrivning framtagen av Kultur- och fritidsförvaltningen i visas nedan.

Vid framtida placering behöver aspekter som tillgänglighet och möjliga driftsfördelar genom närhet till andra anläggningar vägas in. Samhällsbyggnad/ konsult förväntas föreslå alternativ till Hallevi.

I konsultens uppdrag ingår att också bistå kommunen med professionellt stöd/rådgivande vad gäller hela investeringspaketet.

Specifikation punkt 2

Vattenpalatset

Kommunen är hyrespart till Intea. En förfrågan om utbyggnation om 25 metersbassäng behöver också innefatta en dialog om vad som krävs utöver detta i form av utökade biutrymmen. Intea behöver presentera en hyreskalkyl för den utökade investeringen men i sammanhanget behöver också det långsiktiga hyresavtalet ses över samt en presentation kring vad som kan göras för att uppnå energibesparande effekter.

Kommunstyrelseförvaltningen tar kontakt med Intea för uppstartsdialog.

Specifikation punkt 3

Brålandabadet

Samhällsbyggnadsförvaltningen/konsult ansvarar med hjälp av Kultur- och fritidsförvaltningen för bedömning av Brålandabadets ev. utveckling med utgångspunkt från utredningen. Återkoppling om detta under hösten 2022 för vidare hantering.

Resultat

Utredningen förväntas ge underlag till Styrgrupp för projektet är kommundirektör, förvaltningschefer Kultur och fritid och Samhällsbyggnad samt ekonomichef, för beslut angående kommunens simhallar.

Tidplan/Leveranstid.

Utredningen förväntas vara klar under hösten-22.

Tidplan av konsult ska bifogas i anbudet.

Uppdragsbeskrivning från Kultur och Fritidsförvaltningen

Simhall/tävlingshall

Nedan funktionsbeskrivning är underlag för simhall på nuvarande plats som Hallevibadet, alternativt annan placering i kommunen.

Kultur- och fritids utgångspunkt är simhall för träning/tävling vilket gynnar föreningslivet. Samt simning för allmänheten.

Kultur- och fritids utgångspunkt är simhall för motionssim/träning/tävling vilket gynnar föreningslivet och innefattar barn- och utbildningsförvaltningens behov.

Hallevibadets nuvarande placering fungerar och är positiv utifrån närhetsprincipen för invånarna. Kultur- och fritid bedömer dock att en tränings/tävlingsanläggning bör placeras centralt med tanke på kommunikationer, närhet till andra aktiviteter/restauranger mm.

Funktioner

Entré

Reception

Servering

Motions- och simtävlingsbassäng: 25 m, 8 banor

Bassäng för simskola

Läktare, plats för 100-150 personer

Domarbås/sekretariat

Omklädningsrum, 2 större herr/dam samt två mindre för funktionshindrade resp könsneutralt

Bastu

Personallokaler: omklädningsrum, kontor, mötesrum, pausrum med pentry

Föreningslokal, kansli/mindre mötesrum

Förrådsutrymmen, inräknat för verksamheten samt separat för föreningslivet

Tvättutrymme

Teknikutrymme

Städcentral

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/183