Trollhättans Stad Utredning om parkeringshus

Utredning om parkeringshus

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktpersoner för upphandlingen:

Björn Magnusson

bjorn.magnusson@vanersborg.se

0521-72 12 52

Marina Karlsson

marina.karlsson@vanersborg.se

0521-72 12 44

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser utredning av ett parkeringshus på Sandens parkering i Vänersborg och föreslå utformning, placering och storlek på parkeringshuset. 

Hänsyn ska tas till VA-ledningar och andra ledningar.

Föreslå hur man bäst kommer till och från p-huset.

Visa på hur trafikflöden kan komma att förändras då parkeringhus anläggs.

Ta fram en uppskattad kostnad för anläggandet av parkeringshuset.

Hänsyn ska tas till dagvattenpolicyn och miljöprogrammet.

Konsulten ska ta fram bästa möjliga lösning med tanke på trafiksäkerhet, miljö, ekonomi och utseende.

Målet är att skapa en flexibel parkeringsanläggning som kan samnyttjas av verksamma, boende och besökare.

Bakgrund

De parkeringsinventeringar som gjorts visar på att beläggningsgraden ökar (förutom nu under pandemin) och att det inom en relativt snar framtid behöver skapas fler parkeringsplatser. En lite större centrumparkering (78st) som kommunen arrenderar idag kommer också att försvinna inom kort.

Vänersborgs centrum är beläget på en ö och har tre infarter till centrum. Det allra bästa vore ju om det finns bra parkeringsmöjligheter från alla håll in mot centrum och att pendelparkering finns i närheten av resecentrum. Kan det erbjudas parkeringsplatser vid infarterna nära centrum bör inte behovet vara lika stort att ge sig in och leta parkering i de mest centrala delarna vilket bör gynna trivsel, miljö och även handel. Sandens parkering är beläget vid den norra infarten och även lätt åtkomligt från söder vilket borde göra den attraktiv då avståndet till centrum är relativt kort.

Tätorten har en befolkningstillväxt och flera exploateringsprojekt pågår och tankar finns om att kunna använda central mark till annat än markparkering vilket kan göra att ytterligare parkeringsplatser försvinner. Målet är att skapa en flexibel parkeringsanläggning som kan samnyttjas av verksamma, boende och besökare.

Fakta/kända förutsättningar

Trafikmängden på Vassbottenleden som går utanför parkeringen ligger på drygt 9 000 fordon per vardagsdygn. Dalbobron som ansluter trafiken norrifrån ligger på drygt 14 000 fordon.

Sandens parkering har idag 290 parkeringsplatser med regleringen 7 dygn på 10 platser och 48 timmar på resten. Beläggningen på Sandens parkering är idag inte full men övriga parkeringar i centrum som har tre timmar eller längre har en beläggning på mellan 75 till 90 %.

Utvärdering

Utvärderas genom att Vänersborgs kommun förbehåller sig rätten att fritt välja det anbud vi finner mest lämpligt för Vänersborgs kommun baserat på pris, kvalitet och leveranstid samt att nämnda krav är uppfyllda.

Ange i anbudet

En tidplan för färdigt arbete, utredning och resultat ska redovisas och faktureras i år.

Anbudspris

Vänersborgs kommun förbehåller sig rätten att fritt välja det anbud vi finner mest lämpligt för Vänersborgs kommun baserat på pris, kvalitet, design och funktion samt att ovan nämnda parametrar i kravspecifikationen uppfylls. Fast totalpris ska anges

Referens

För att säkerställa att leverantören har erfarenhet av efterfrågad tjänst ska en kortfattad redovisning över referensuppdrag skickas med i anbudet.

Anbudslämnare ska påvisa en mångårig dokumenterad och väl beprövad metodik, som använts av leverantören och angiven erfaren personal under minst 5 år, i minst 5 motsvarande uppdrag (verifieras med cv och referensuppgifter om kundens namn, e-postadress och telefonnummer.) 

Övrigt som eventuellt kan behöva ingå som inte efterfrågats.

Option

Uppdraget kan komma att behöva kompletteras med geotekninska utredningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-27)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/123