Trollhättans Stad Utbildningspaket elektromekanik, mekatronik, ellära samt energiteknik

Utbildningspaket elektromekanik, mekatronik, ellära samt energiteknik

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av utbildningsmaterial för elever på gymnasiets Elprogram och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Till Elprogrammets elever avser Uddevalla gymnasieskola att köpa in läromedel i form av utbildningspaket för kurserna Elektromekanik och Mekatronik samt Ellära, och Energiteknik. Det som efterfrågas är inom elektromekanik, 20 styck kompletta paket med byggsatser inklusive läromedel inklusive en förvaringsvagn till seten, samt erforderligt antal mätinstrument/verktyg.

Utbildningspaket för Energiteknik efterfrågas i form av fyra styck Smart grid labsystem i energiteknik.

Obligatoriska krav på varan 

Utbildningsmaterial för Elektromekanik ska innehålla byggsats där eleven kan lära sig

bockning, håltagning, gängning, popnitning och ritningsläsning. Vidare innehålla materiel för

kontaktering, lödning och kapa och skala kabel. 

Byggsatsen ska kunna användas för att lära sig moment i ellära som mätning av ström, spänning och resistans,

ohms lag, effekt mm samt logiska kretsar. 

Förvaringsvagn väl anpassad för materialen ska ingå.

Utbildningsmaterial för Energiteknik i form av kompletta labsystem med tillhörande laborationsbok.

Instruktioner/lärarhandledning på svenska ska ingå.

Detaljerad specifikation över ingående produkter ska bifogas anbud.

Leveranstid

Leverans snarast efter beställning, dock senas 30/9-22

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas. Finns flera varianter att erbjuda går det utmärkt att lämna in mer än en offert.

En detaljerad specifikation över materiel som ingår till produkterna ska bifogas.

Frågor och svar

Eventuella frågor ska ställas i modulen. Frågor ska vara inkomna minst två dagar före upphandlingens utgång för att hinna besvaras. Frågor och svar publiceras i modulen och blir tillgängliga för samtliga anbudsgivare.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. 

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

Anbudsprövning 

Uddevalla kommun bedömer paketens innehåll, funktioner och lämplighet för verksamheten, hur väl de möter momenten/utbildningskraven i kurserna. Detta vägs samman med anbudets pris. 

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas.

Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Avbrytande av upphandling

Om inte erforderliga medel tillskjutes eller kommunens kostnad för ett köp överstiger budgeterad nivå kan upphandlingen komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker väsentliga verksamhets- eller organisationsförändringar som gör att behovet inte kvarstår.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 2022-09-07

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-30

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00779