Trollhättans Stad utbildning i maskinsäkerhet för snickerimaskiner

utbildning i maskinsäkerhet för snickerimaskiner

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Mikael Werner

mikael.werner@vanersborg.se

0521-72 13 83

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Vänersborg önskar utbildning i maskinsäkerhet gällande verksamheten Snickeriet. I dagsläget saknar samtliga arbetsledare formell praktisk och teoretisk utbildning och yrkeskompetens inom snickeri. 

Arbetsledarna ska leda arbete inom denna verksamhet för deltagare som i högst varierande grad har olika förmåga att ta till sig kunskap och information.

Syftet med upphandlingen är att arbetsledarna efter kursen ska kunna ha tillräcklig kompetens för att leda andra människor på ett arbetssäkert sätt enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2006:4).

Uppdraget avser utbildning av fyra arbetsledare från AME i Vänersborg.

Efter utbildningen ska arbetsledarna kunna ha tillräcklig kompetens för att leda andra människor som är helt ovana vid maskinerna på ett arbetssäkert sätt enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. De maskiner som arbetsledarna ska få utbildning inom är framför allt:

- Rikthyvel

- Planhyvel

- Bandsåg

- Bordsfräs

- Justersåg

Anbudet bedöms till mycket stor del på hur väl utbildaren kan säkra upp en utbildning som ger arbetsledarna den krav på kunskap som Arbetsmiljöverket förespråkar i AFS 2006:4, med fokus på "Krav vid användning" 14§ Där ingår bland annat:

-Arbetstagarens risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när de använder arbetsutrustningen

-Riskerna från den arbetsutrustning som finns i deras omedelbara närhet på arbetsplatsen

-De eventuella förändringar som påverkar den arbetsutrustning som finns i deras omedelbara närhet på arbetsplatsen och som de kan beröras av, även om de själva inte direkt använder utrustningen.

Med anbudet ska bifogas en beskrivning av vad utbildning kommer att innehålla utifrån de riktlinjer om kursens innehåll som nämnts i upphandlingen.

Kunskap om enklare service av maskinerna såsom exempelvis rengöring av maskinen och byte av verktyg ska ingå.

Utbildningsmaterial för att lätt kunna uppdatera sig framöver med informationen som arbetsledaren tagit till sig i utbildningen är fördelaktigt.

Utbildningen ska vara avslutad innan 2021-11-30 (men ej pågå under 28/6 till 22/8 2021). 

AME avgör offerterna efter pris och bedömd kvalitet (efter ovan nämnd förankring till AFS 2006:4).

Vänersborgs Kommun förbehåller sig rätten att avgöra vad som är den mest kvalitativa utbildningen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SOC 2021/114