Trollhättans Stad Upphandlingsstöd vuxenutbildning

Upphandlingsstöd vuxenutbildning

Vänersborgs kommun

Kunskapsförbundet Väst inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Malin Kumlin

malin.kumlin@kunskapsforbundet.se

0520-52 41 26

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Kunskapsförbundet Väst (org.nr.222000-2998). Den upphandlande myndigheten benämns "Kunskapsförbundet Väst" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms. Ange pris per timme.

Kravspecifikation 

Kunskapsförbundet Väst (KFV) bedriver kommunal vuxenutbildning och avser att erbjuda viss del av utbildningen – distansutbildning - via entreprenad. För detta önskar KFV anlita ett konsultstöd för framtagande av upphandlingsdokument, samt visst processtöd för Kunskapsförbundet Västs planeringsgrupp.

För upppdraget krävs:

- pedagogisk utbildning motsvarande minst lärarnivå

- erfarenhet av arbete som skolledare

- god kännedom om vuxenutbildningen (ange antal år)

- god kännedom om upphandling som beställare (ange antal genomförda upphandlingar och vilka ekonomiska volymer som upphandlats)

- möjlighet att närvara vid ett antal workshops i Vänersborg

- att konsulten inte har någon anställning hos eventuell utbildningsleverantör

Uppdragets delar

Omvärldsbevakning

att läsa in sig på KFVs tidigare avtal med distansleverantör

att vara med på den marknadsanalys KFV genomför (vara med vid presentationer av ca 8 olika distansföretag)

Utvärdering av befintligt avtal

att delta i utvärderingen av tidigare avtal tillsammans med KFV:s ledningsgrupp för vuxenutbildningen, samt övriga funktioner (SYV, administration)

Framtagande av kravspecifikation till upphandlingsdokument

att tillsammans med vuxledning genomföra en workshop. Vad är det KFV önskar upphandla? Vilken volym? I relation till vad?

att tillsammans med planeringsgruppen förbereda ovanstående workshop

Framtagande av upphandlingsdokument

att producera ett förfrågningsunderlag i alla dess delar tillsammans med Kunskapsförbundet Västs planeringsgrupp.

Upphandling

att vara ett stöd i kontakter med upphandlingsavdelningen på Vänersborgskommun.

Utvärdering

att vara med och utvärdera avtalen.

Tidplan för framtagande av upphandlingsdokument

november 2021

Omvärldsbevakning, utvärdering, kravspecifikation

December 2021 – februari 2022

Stöd i framtagande av förfrågningsunderlag

April 2022

Utvärdering förfrågningsunderlag

Maj 2022

Avtal tecknas

Uppdraget beräknas omfatta minst 50 timmar och max 100 timmar under perioden november 2021 - maj 2022.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-09-29

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2020/00056