Trollhättans Stad Upphandling maskin som tar bort sand ur entrémattormattrengörare

Upphandling maskin som tar bort sand ur entrémattormattrengörare

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Mikael Werner

mikael.werner@vanersborg.se

0521-72 13 83

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Priser ska lämnas exklusive moms i SEK. Samtliga kostnader för att uppfylla förfrågningsunderlaget ska finnas prissatt i anbud. Kostnader som inte finns preciserade och prissatta i anbud kommer inte att accepteras.

Kommunen kommer att anta det ekonimiskt mest fördelaktiga anbudet med avseende på pris och kvalitet.

Kommunen värdesätter en låg ljudnivå och kommer att ta hänsyn till maskinens ljudnivå i utvärderingen.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning:

Upphandling av 1 st maskin för att avlägsna sand ur entrémattor till vår mattvätt inom Arbetsmarknadsenheten i Vänersborg. Entremattorna har måtten 200 x 115 cm och 150 x 85 cm. Följande krav gäller och ska samtliga redogöras för i offerten:

Kravspecifikation 

Maskinen sks.a vara flyttbar (på hjul etc) som även kan låsas vid användning för stabilt hanterande

Måtten på maskinen får max vara 350 x 100 cm

Höjden på maskinen får vara max 200 cm

Maskinen ska ha en maxvikt som inte övergår 400 kg

Maskinen ska ha ett nödstopp för säkert driftstopp vid behov

Maskinen ska ha en garantitid på minst 12 månader

Maskinen ska ha effektiv uppfångning av sand i behållare el dyl som lätt går att tömma ur

Strömförsörjning av maskin ska vara enligt svensk standard

Möjlighet till framtida service och support i minst 5 år av maskinen ska finnas att tillgå och redogöras för i offerten. 

Frakt och installation ska ingå i offererat pris

Bruksanvisning av maskin ska finnas att tillgå på svenska eller engelska

Maskinens ljudnivå under arbetsgång ska specificeras och kommer att ta hänsyn till som kvalitetsaspekt under upphandlingen

Specifikation ska medfölja i offert som visar att maskinen uppfyller de krav som nämns under "Kravspecifikation" i upphandlingen 

Maskinen ska vara oss tillhanda (installerad och klar för användning) senast 2023-03-20

All kommunikation från offererande parter under upphandlingen ska ske skriftligen på svenska.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-02-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SOC 2023/24