Trollhättans Stad Upphandling Hjullastarredskap

Upphandling Hjullastarredskap

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av "Hjullastarredskap"

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2022-12-16

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Krav på varan/tjänsten

Uppdragsbeskrivning.

Uppdraget avser upphandling av en skopa och 3 gafflar till Stadens Hjullastare enligt kravspecifikationen. 

Leveranstid senast 2023-01-13. 

Skallkrav listas upp nedan: 

Samtliga objekt ska vara CE märkta. Leverans till Tingvallavägen 36, 461 32 Trollhättan skall ingå i anbudspriset.

Objekt 1

Planeringskopa

Fäste: Stora BM

Ska monteras på: BM L70A, BM L90D

Utförande: Heavy duty, robust och förstärkt skopa

Höjd skopa exkl redskapsfästen max 800 mm,

Skärbredd skopa 2500-2600 mm

Totaldjup skopa max 1550 mm minimum 1400 mm

Slitribbor i botten i lämpligt slitstarkt stål, tätt montage

Hardox 450 brinell, motsvarande eller bättre i slitdelar (Skär, ribbor etc)

Övrig skopkonstruktion i 10 mm S355 MCD, motsvarande eller bättre material.

Rasskydd mellan redskapskrokarna.

Snökrage ska medfölja, ska kunna monteras med skruvar, haspar eller annan liknande lösning för att förhöja skopa och använda den till snölastning.

Kragen måste vara demonterbar.

Objekt 2

Pallgafflar hydrauliska

Fäste: L30/Zettelmeyer

Ska monteras på: Volvo L30D, New Holland W70C, Cat 906

Utförande: 2,5 ton

Gaffellängd: 1200 mm

Hydraulisk spridning

Maxbredd gaffelställ 1300 mm

Minbredd gaffelställ 1100 mm

Levereras med hydraulslangar för anslutning till maskin, pluggade i änden. Standardförskruvning.

Vi avser att själva montera lämplig koppling.

Objekt 3

Pallgafflar hydrauliska

Fäste: Trima

Ska monteras på maskin: Wille 355B

Utförande: 2,5 ton

Gaffellängd: 1200 mm

Hydraulisk spridning

Maxbredd gaffelställ 1300 mm

Minbredd gaffelställ 1100 mm

Levereras med hydraulslangar för anslutning till maskin, pluggade i änden. Standardförskruvning.

Vi avser att själva montera lämplig koppling.

Objekt 4

Pallgafflar mekaniska, justerbara med spärr

Fäste: L30/Zettelmeyer

Ska monteras på: Volvo L30D, New Holland W70C, Cat 906

Utförande: 2,5 ton

Gaffellängd 1200 mm

Maxbredd gaffelställ 1300 mm

Minbredd gaffelställ 1100 mm

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska lämnas exklusive moms i SEK.

Samtliga kostnader för att uppfylla kravet på varan ska finnas prissatt i anbud. Tillkommande kostnader utöver offererat pris accepteras inte om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier. Lägst pris.

Tilldelning av kontrakt

Anbud med lägsta pris tilldelas kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-12-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/821