Trollhättans Stad Upphandling av truckutbildning

Upphandling av truckutbildning

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av truckutbildning

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla vuxenutbildning bedriver utbildning till yrkesförare gods och yrkesförare persontransporter. Inom utbildningen till yrkesförare gods ingår utbildning inom truck, vilket är anledningen till denna upphandling. Statsbidrag för yrkesutbildning lämnas per år och om statsbidrag uteblir kommer inte utbildningen starta, därav har beställaren ensidig option att förlänga avtalet.

Obligatoriska krav på tjänsten

- Utbildningarna ska genomföras enligt truckläroplanen TLP10 för truckkort A och B och leda till ett utbildningsintyg (truckkort), under förutsättning att eleven anses ha uppfyllt kraven.

- Cirka 12-20 elever kommer delta vid varje utbildningstillfälle.

- Utbildningen ska ske inom en 5 mils radie från Uddevalla.

- Utbildningens ska genomföras i leverantörens lokaler.

- Utbildningen ska omfatta minst två utbildningsdagar.

- Leverantören ska tillhandahålla det utbildningsmaterial och den utrustning som krävs för utbildningen.

- Leverantören ska i anbudet beskriva hur och var tjänsten är tänkt att genomföras.

- Första utbildningstillfället ska genomföras under v. 9 eller v. 10 2023.

- Utöver första utbildningstillfället ska beställaren och leverantören komma överens om ytterligare utbildninsgsfällen under avtalsperioden. Under förutsättning att beställaren lämnar önskemål om datum minst 8 veckor innan utbildningsdatum, ska leverantören genomföra utbildning på önskat datum, alternativt tidigast två veckor före eller senast två veckor efter.

- Avtalet ska gälla från 2023-02-27 till 2023-12-31 med ensidig option för beställaren att förlänga 10 månader. Maximal avtalstid är 2023-02-27 till 2024-10-31.

Kollektivavtal

Leverantören ska i anbudet ange om kollektivavtal finns. Om ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn.

Pris

En kostnad per utbildningstillfälle ska lämnas, exklusive moms. Inga övriga kostnader ska tillfalla kommunen.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månad från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2023/00131