Trollhättans Stad Upphandling av sopkärl

Upphandling av sopkärl

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet.

Kontaktperson för upphandlingen:

Niclas Janflod

niclas.janflod@vanersborg.se

0521-721251

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "Beställaren" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antas. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om Beställaren gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Beställarens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar med mera

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan Beställaren och Leverantören undertecknat särskilt upprättat skriftligt kontrakt (Avtalet).

Pris

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Vänersborgs Kretslopp & Vatten avser att upphandla sopkärl.

Alla kärl ska ha lock.

Alla kärl ska vara av återvunnen plast.

Alla kärl ska vara AFNOR-certiferad enligt EN840 och RAL GZ 951/1. Leverans med RFID chipnest.

Anbudet ska vara specificerat enligt nedan: 250 st 660 liters kärl

Krav på 660 liters kärl:

4 st gummihjul varav 2 ska kunna låsas, hjulen ska ha minst 200 mm i diameter. Ingjutna styrspår för montering av avdelare.

150 st 370 liters kärl

100 st 240 liters kärl

Krav på 370/ 240 liters kärl:

2 st gummihjul med minst 310 mm i diameter. Kärlet ska även ha ett tredje hjul integrerat innanför kärlets yttermått. Avstånd mellan handtag och kärlkropp 50 mm. Ingjutna styrspår för montering av avdelare. Integrerat fotsteg ska finnas.

Kärlen ska levereras senast 2024-06-01.

Leveransadress:

Kretsloppsparken Tegelbruksvägen 15

462 50 Vänersborg

Frågor under anbudstiden

Om ni finner oklarheter i förfrågningsunderlag eller bilagor ber vi er ställa frågor om detta så att vi i god tid kan förtydliga oklarheterna innan anbudstidens utgång. 

Sista dag för frågor är: 20240415. Vi kan inte garantera svar på frågor som inkommer i tiden härefter. 

Alla frågor ska ställas i direktupphandlingssystemet. Svar på eventuella frågor samt kompletteringar publiceras och görs då tillgängliga via direktupphandlingssystemet för att säkerställa att samtliga registrerade leverantörer får tillgång till den nya informationen vid samma tillfälle.  

Leverantör kan endast åberopa svar på frågor och kompletteringar som Köparens kontaktperson gjort skriftligt enligt ovan.

Tidplan/Leveranstid

Kärlen ska levereras senast 2024-06-01

Utvärdering

Totalpris

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-04-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2024/125