Trollhättans Stad Upphandling av Rikt-&plahyvel, justersåg, och bordsfräs

Upphandling av Rikt-&plahyvel, justersåg, och bordsfräs

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Mikael Werner

mikael.werner@vanersborg.se

0521-72 13 83

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning:

3 st maskiner till vårt snickeri inom Arbetsmarknadsenheten i Vänersborg önskas köpas in enligt följande:

1 st Rikt- och planhyvel 

Hyvelbredden för rikthyveln ska vara mellan 410- 450 mm

Riktbordets längd ska vara mellan 1500 - 1800 mm

Planhyvelns bredd ska vara minst 400 mm

Hyvelhöjden ska vara  4 - 220 mm

Anhållet ska minimum kunna lutas 90-45°

Maskinen ska vara utrustad med en spiralkutter på ca 72 mm i diameter

Rikthyvelbordet ska vara ihopkopplade

Maskinens yttermått ska vara inte vara över 2000 mm i längd, 900 mm i bredd och med en arbetshöjd på ca 850 mm

Justersåg

Maskinen ska vara 3x400V 3 kw

Maskinen ska vara förberedd för slitsverktyg

Maskinen ska vara utrustad med mekaniskt drivet ritsaggregat 70 - 80 mm i diameter

Klyvbredd ska vara minst 800 mm

Klyvanhållet ska vara utrustat med fininställning

Justerbordets längd ska vara minst 2000 mm

Totalplatsbehov på längden får inte överskrida 4300 mm

Totalplatsbehov på bredden får inte överskrida 2400 mm

Utsugsstos ska vara 120 mm i diameter samt utsug vid klingan 

Bordsfräs

Motor ska vara 3x400V 3 kW

Frässpindeln ska vara steglöst lutbar om minst 90-45°

Spindelns diameter ska vara vara 30 mm

Det ska finnas flera variationer av möjligt varvtal/min

Fräsanhåll ska vara lämpat åt verktyg med en diameter upp till 220 mm

Justerbordet/tappsläden ska vara minst 800 mm

Spindeln ska kunna rotera åt både höger och vänster

Fräsanhållet ska hålla sig parallellt till justerbordet för enkel justering

Maskinen ska vara utrustat med ett kapanhåll på minst 900 mm

Maskinens yttermått får inte vara bredare än 1400 mm och längre än 2500 mm.

Utsugsstos på maskinen ska vara 120 mm i diameter

-AME kommer att ta hänsyn till maskinernas ljudnivå i upphandlingen som en kvalitetsaspekt

-Upphandlingen tilldelas en leverantör som kan offerera för och leverera samtliga 3 maskiner, med pris för enskilda och samtliga maskiner   angivna.

-Frakt och installation ska ingå i offererat pris

-Specifikation av maskinerna ska skickas in med offerten för att kunna kontrollera att de uppfyller de krav vi ställer i upphandlingen

-Möjlighet till framtida service och support i minst 5 år av maskinerna ska finnas att tillgå och redogöras för i offerten. 

-Maskinerna ska vara installerade och möjliga att tas i bruk i fullgott skick senast 2022-11-30

-Endast skriftliga svar i systemet mottages.

-Garantitid på maskinerna ska uppges 

-AME avgör offerterna efter pris och bedömd kvalitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SOC 2022/178