Trollhättans Stad Upphandling av mjukvara för framställning av detaljplaner/detaljplanekartor

Upphandling av mjukvara för framställning av detaljplaner/detaljplanekartor

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av mjukvara/programvara för framställandet av detaljplanekartor/detaljplaner. Idag har Trollhättans Stad avtal med Trimble som tillhandahåller systemet Novapoint Samhällsplanering.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Behovet är att upphandla ett användarvänligt och framtidssäkert system som kontinuerligt utvecklas utifrån bland annat krav och förändringar i lagstiftningen. Men som även utvecklas utifrån rekommendationer och standarder från exempelvis Boverket. Systemet som upphandlas ska möjliggöra framtagandet av rättssäkra detaljplaner och ett effektivt och tidsbesparande arbetssätt för användaren. Den digitala plankartan blir allt viktigare så det är av stor betydelse att systemet medger ett framtagande av digitalt korrekta detaljplaner.

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2020-10-07

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Krav på varan/tjänsten

Plankontoret har under många år använt systemet Novapoint Samhällsplanering men har kommit till beslutet att ompröva detta val och se vad för alternativ som finns.

Systemet som upphandlas utgör en del i Trollhättans digitala arbetssätt och det är därför viktigt att systemet fungerar tillsammans med övriga delar, exempelvis GIS-system, databaslagring, webbkartor med mera.

Upphandlingen avser 10 licenser med option på att lägga till fler användare om antalet användare skulle öka. Priser ska anges i pris per licens.

Ska-krav

Programmet ska vara implementerat senast vid årsskiftet 2020/2021.

Kompatibilitet och systemkrav

Systemet ska fungera på PC med Windows 10.

Standard

Systemet ska tillhandahålla en förinstallerad standard för att rita detaljplaner. Denna ska följa Boverkets riktlinjer/allmänna råd vad gäller ritmanér; exempelvis färger, linjer, symboler, beteckningar och bestämmelser.

Systemet ska följa aktuell SIS standard för detaljplanering; SS637040:2016

Anbudsgivaren ska stå för att nya och/eller förändrade standarder som rör framtagandet av detaljplaner följs upp och införlivas i systemet.

Anbudsgivare ska uppge på vilket sätt och hur ofta systemet uppdateras för att innehålla de senaste råden och rekommendationerna?

Utbildning

Anbudsgivaren ska erbjuda utbildning vid införandet för 5 till 10 användare på plats i Trollhättan. Anbudsgivaren ska erbjuda utbildningsmaterial på svenska.

Anbudsgivaren ska erbjuda kontinuerlig utbildning för Trollhättan Stad att nyttja, exempelvis när nyanställning sker.

Anbudsgivaren ska bifoga en beskrivning av den utbildning som erbjuds.

Export

Systemet ska kunna exportera och importera erforderliga data för en komplett detaljplan i enlighet med SIS standard för detaljplanering (SS637040:2016).

Export till Lantmäteriets nationella plandatabas ska vara/ska bli möjlig. Anbudsgivaren ska beskriva hur företaget arbetar med detta.

Legend/Teckenförklaring - planbestämmelser

Automatisk generering av planbestämmelser till teckenförklaring ska ske från detaljplanekartan.

Lagerstruktur

Systemet ska kunna hantera lagerstrukturen så att alla objekt automatiskt sparas i korrekta lager.

Mallar

Det ska vara möjligt för användaren att, i systemet, utforma mallar för detaljplane- och illustrationskartans layout med avseende på t.ex. skala, rubrik, norrpil, skalstock, teckenförklaring och datum mm.

Geometrikontroll

Vid konstruktion och utformning av linjer och ytor ska automatisk geometrikontroll genomföras för att säkerställa en effektiv framtagning av korrekta detaljplaner. Anbudsgivaren ska beskriva hur systemet möjliggör detta.

WMS‐tjänster

Det ska vara möjligt att nyttja WMS‐tjänster. Anbudsgivaren ska beskriva hur systemet möjliggör detta.

Lagring i databas

Detaljplaner som produceras i systemet ska kunna lagras och hämtas till/från databas (Oracle och MS SQL). Anbudsgivaren ska beskriva hur systemet möjliggör detta.

Webbkarta

Detaljplanerna och dess information ska kunna spridas via kommunens interna och externa webbkartor. Trollhättans Stad använder CSM som intern och extern karttjänst.

Support

Anbudsgivaren ska erbjuda support för tillhandahållet system och beskriva vilka typer av support som tillhandahålls.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt. Avtalstiden är 4 år.

Pris

Pris ska anges exklusive moms.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier - lägst pris. 

Tilldelning av kontrakt

Anbud med lägsta pris tilldelas kontrakt. Bedömning av anbuden kommer ske utifrån kravspecifikationen men där den i slutändan avgörande faktorn blir den totala kostnaden under avtalsperioden.

Programvaror som kräver annan programvara för att fungera kommer att bedömas utifrån en helhetsbedömning kring den totala kostnaden.

Kostnaden för utbildning anges som en option och kommer inte räknas in i bedömningen av anbuden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020.3242