Trollhättans Stad Upphandling av fortbildning för yrkeskompetensbevis

Upphandling av fortbildning för yrkeskompetensbevis

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av fortbildning för yrkeskompetensbevis gällande godstransporter

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla vuxenutbildning bedriver utbildning till yrkesförare gods och yrkesförare persontransporter. Denna upphandling görs med anledning av att yrkeslärare behöver uppdatera sina yrkeskompetensbevis.

Obligatoriska krav på tjänsten

- Utbildning ska genomföras i följande omfattning:

Delkurs 1: 1 deltagare

Delkurs 2: 1 deltagare

Delkurs 3: 1 deltagare

Delkurs 4: 1 deltagare

Delkurs 5: 2 deltagare

- Beställaren och leverantören ska komma överens om specifika dagar för fortbildning under hösten.

- Utbildningens ska genomföras i leverantörens lokaler, inom en 10 mils radie från Uddevalla.

- Leverantören ska tillhandahålla det utbildningsmaterial som krävs.

- Leverantören ska av Transportstyrelsen vara godkänd utbildare av fortbildning inom yrkeskompetens.

- När en förare har gått klart en fortbildning om 35 timmar ska leverantören omgående rapportera genomförd utbildning till Transportstyrelsen och i samband med rapporten, utfärda ett intyg till föraren om genomförd fortbildning.

- Anbudsgivare ska lämna en kort beskrivning av utbildningen och upplägget. 

Kollektivavtal

Leverantören ska i anbudet ange om kollektivavtal finns. Om ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn.

Leveranstid

Uppdraget ska genomföras mellan 2020-10-26 och 2020-12-20. Fakturering ska ske senast v 50.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00925