Trollhättans Stad Underhållsarbete på strandpromenaden

Underhållsarbete på strandpromenaden

Uddevalla kommun, Uddevalla

Mall: Behovsbeskrivning – tjänster

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av … fyll i

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Fyll i uppgifter:

Här skriver du vad det är du vill ha in anbud på, vilken typ av tjänst, vilket verksamhetsområde som ska använda tjänsten och om det finns någon speciell information leverantören måste känna till.

Obligatoriska krav på tjänsten

Fyll i uppgifter:

Här beskriver du de krav som du ställer på tjänsten och dess utförare, t ex genomförande. Kraven ska beskriva vilket resultat du förväntar dig när tjänsten är utförd och vilken kompetens du kräver av den som ska utföra tjänsten. Ange också om kompetensen ska styrkas genom CV och referensuppdrag (2-4 uppdrag under senaste tre-årsperioden beroende på vad du upphandlar). Begär ev. in kontaktuppgifter till förslagsvis två referenter där uppdragen ska ha gjorts under den senaste 3-årsperioden.

Ange också om du vill att anbudsgivaren ska beskriva uppdraget.

Önskemål på tjänsten

Fyll i uppgifter:

Här skriver du de önskemål som du anser är en fördel om tjänsten innehåller och som du dessutom är villig att betala lite extra för.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Leveranstid

Fyll i uppgifter:

Här anger du när du vill att uppdraget ska påbörjas, vara genomfört och godkänt.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets gitlighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-17)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-04-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/00265