Trollhättans Stad Tryckning av Utbildningskatalog

Tryckning av Utbildningskatalog

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen gällande tryckning av utbildningskatalog för Uddevalla gymnasieskola

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Upphandlingen avser tryckning av utbildningskatalog. Se bilaga bifogad specifikation

Obligatoriska krav på tjänsten

Se bilaga bifogad specifikation.

Önskemål på tjänsten

Se bilaga bifogad specifikation

Kollektivavtal

Direktköp ska i första hand ske hos företag med tecknade kollektivavtal. Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Har anbudsgivaren tecknat kollektivavtal?

- Om svaret är ja, ange den eller de fackliga organisationernas namn (i de fall kollektivavtal tecknats med flera fackliga organisationer).

Leveranstid

Se bilaga bifogad specifikation.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader, se bilaga bifogad specifikation.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Se bilaga bifogad specifikation.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-08-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/00882