Trollhättans Stad Totalentreprenad för strömförsörjning till Aqua Blå 2020

Totalentreprenad för strömförsörjning till Aqua Blå 2020

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Sandra Björkstrand

sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

0521-722461

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i fyra månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Aqua Blå-festivalen startade 2006 och är idag Vänersborgs största festival med upp mot 25 000 besökare varje år. Festivalen utgår från Sanden men även Hamngatan och Fisktorget används som festivalyta. Strömförsörjning är en förutsättning för att festivalen ska kunna genomföras, då merparten av evenemanget är beroende av el. Varje område har sin organisation, varför kommunikation med de olika parterna är en stor del av uppdraget. Nu söker vi en samarbetspartners som tar ett helhetsansvar för uppdraget och som gillar ett högt tempo med en del utmaningar men som i gengäld får möjlighet att samla på sig unika erfarenheter i en trevlig arbetsmiljö.

Priset ska inkludera:

Planering för etablering inkl. uppstartsmöte

Abonnemang inkl. inkoppling samt urkoppling

Etablering samt avetablering

Material inkl. frakt och hyrförsäkring

Övrigt:

Offerten ska presenteras i två delar; material och etablering/avgifter

Offerten ska även innehålla pris för löpande arbete vid ev. behov utöver förfrågan

Offerten ska besvaras per område 1-7 (se bifogad karta), så att det tydligt framgår vilka kostnader som respektive område ska bära. Detta gäller även vid fakturering.

Arbetsmaterial med detaljerad specifikation samt karta över respektive område ska överlämnas efter utfört uppdrag.

Det finns krav på luftburna kabelövergångar vid behov.

Datum:

Etablering onsdag 3 juni – fredag 5 juni kl. 16.00

Avetablering: från söndag 7 juni kl. 18.00

Jour:

Fredag 5 juni kl. 18.00 – söndag 7 juni kl. 18.00

Kostnad per dygn inkl. ev. dygnsvila

Pris per utryckning

Inställningstid: 20 min

Områden (se nummer på bifogad karta):

1. TivoliStrömförsörjning max 250 A från markskåp med total anslutning.

2. Grönyta/utställarområdeStrömförsörjning till alla utställare på grönytan

Möjlighet till anslutning till s.k. ”Elbjörn” eller motsvarande skåp

Möjlig påkoppling med max 25 m mellan varje strömkälla för hela området

Ska kunna driva följande:

Fem st. belysningsmaster

50 st. utställare, merparten 220 v

Enstaka utställare med behov av trefas

Belysning i övriga utrymmen

3.Vänersborgs Segelsällskap/Stora Scenen

Tillgång till jourhavande elektriker

4. Playa del Sanden

Strömförsörjning max 125A.

Ska kunna driva följande:

Musikanläggning: 32A

Belysning entré

Belysningsmaster 2 st

Scen: 63A

Barer inkl. 12 kylar

Belysning i övriga utrymmen och dekorationsbelysning

Kassaapparater 14 st

Kylcontainer 1 st

5. KnallarStrömförsörjning till knallar med ”väska” intill gångstråket längs kanalen

Möjlighet att få ut 25A ur varje väska.

Möjlig påkoppling med max 25 m mellan varje strömkälla för hela området

Belysning i övriga utrymmen

20 st. som behövde vanlig 10 Amp (220 volt)

11 st. som behövde 16 Amp (3-fas)

5 st. som behövde 32 Amp (3-fas)

Dessutom ett antal undercentraler och kablar för anslutning

6.FisktorgetStrömförsörjning max 63A.

Behov:1 st 63a elskåp (det som elen dras fram till)

1 st 32a elskåp 

10 m 32a elkabel

30 m 16a elkabel

1 st ljustorn för entré och toaletter.

7. HamngatanStrömförsörjning för tillfälliga serveringar.

Uttag max 16A

Ska kunna driva följande:

LjudanläggningFrysboxar till glasscafé

2 st. kylar

Belysning i övriga utrymmen

Tilldelning av kontrakt

Stor vikt läggs vid ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt. Tilldelning av kontrakt sker till den leverantör som är mest fördelaktig för Vänersborgs kommun avseende pris och kvalitet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-03-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-02-12

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-02-12