Trollhättans Stad Tipplastbil med dumperflak

Tipplastbil med dumperflak

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av en lastbil med dumperflak och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskola avser att köpa in en begagnad Lastbil med dumperflak. Lastbilen ska användas i utbildning av elever på fordonsprogrammets transportinriktning. 

Obligatoriska krav på varan 

Max  6 år gammal

Euro 6

Max 30000mil

Sovhytt

3 luftfjädrade stolar

AC eller ACC

Parkeringsvärmare

Alkolås

Boggie

Lastvikt min. 24000kg

Skivbromsar

Luftfjädring bak

Hybrid växellåda

VBG drag

Arbetsbelysning

Verktygslåda

M+S däck

Besiktigad och påställd

Serviceavtal under minst 24månader ska ingå.

Leveranstid

Leverans snarast efter beställning, dock senast 2022-12-15

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas. Finns flera alternativ att erbjuda går det utmärkt att lämna in mer än en offert.

En detaljerad specifikation samt foton av offererad produkt ska bifogas anbudet.

Frågor och svar

Eventuella frågor ska ställas i modulen. Frågor ska vara inkomna minst fyra dagar före upphandlingens utgång för att hinna besvaras. Frågor och svar publiceras i modulen och blir tillgängliga för samtliga anbudsgivare.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning 

Uddevalla kommun bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med offererad lastbils specifikationer, ålder, skick, lämplighet för verksamheten och med anbudets pris.

Fordonet ska finnas tillgängligt för köparen att på plats själva besiktiga och kontrollera offererat fordon innan beslut om köp fattas.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 2022-10-19

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månad från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-12

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00934