Trollhättans Stad Tält och möblemang Aqua Blå 2023

Tält och möblemang Aqua Blå 2023

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Sandra Björkstrand

sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

0521-72 24 61

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION TÄLT OCH MÖBLEMANG

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser leverans av tält och möblemang till Aqua Blå-festivalen 2023.

Underlaget är baserat på ett uppskattat behov och kan komma att justeras fram till festivalen. 

Fyll i bifogad prismatris.

Tält Sanden - Period 230529–230607

SANDEN 1: Tälttak 20x30 m, benhöjd 3 m.

Transparent takdel ska ingå, minst 2 sektioner

Tältvägg – ange pris per sektion och antal per tält

Med option och pris på ytterligare taksektioner.

SANDEN 2: Tälttak 15x20 m, benhöjd 3 m.

Tältvägg – ange pris per sektion och antal per tält

Med option och pris på ytterligare taksektioner.

Golv – ange pris för 100 kvm exkl. läggning

Golv – ange pris för 100 kvm inkl. läggning

SANDEN 3: Tälttak 6x10 m

Tältvägg – ange pris per sektion och antal per tält

SANDEN 4: Tälttak 10x15 m

Tältvägg – ange pris per sektion och antal per tält

Med option och pris på ytterligare tältsektioner.

Topptält Sanden, period 230601 - 230605

SANDEN 5: Topptält 5x5 M

Uppskattat antal: 10 st

Ange styckpris, inklusive väggar

Ange pris för golv som tillval, samt beskrivning av golv

SANDEN 6: Topptält 3x3 m

Uppskattat antal: 10 st

Ange styckpris, inklusive väggar

Ange pris för golv som tillval, samt beskrivning av golv

Tält Hamngatan, period 230601 - 230605

HAMNGATAN 1: Tälttak 15x10 m, benhöjd 3 m

Tältvägg – ange pris per sektion och antal per tält

Med option och pris på ytterligare tältsektioner.

HAMNGATAN 2: Tälttak 10x15 m, benhöjd 3 m

Tältvägg – ange pris per sektion och antal per tält

Med option och pris på ytterligare tältsektioner.

Möblemang, period 230601 – 230607

MÖBLER 1: Bänkset, styckpris (uppskattningsvis 100 styck)

Ange storlek

MÖBLER 2: Fällbord i plast, styckpris (uppskattningsvis 20 styck)

Ange storlek

MÖBLER 3: Ståbord, styckpris (uppskattningsvis 20 styck)

Ange storlek

Leverans

LEVERANS, FASTPRIS

Tur och retur, total kostnad

Samtliga leveranser ska ingå i anbudet, dvs ingå i priset alt anges som fast pris på egen rad i Excel-dokumentet.

Samtliga priser ska inkludera alla eventuellt tillkommande kostnader.

De stora tälten på Sanden ska byggas måndag 29/5 - tisdag 30/5, topptälten onsdag 31/5.

Tält på Hamngatan ska byggas onsdag 31/5 - torsdag 1/6.

Allt material ska vara i fint skick, helt och rent och med modernt snitt. Tält ska monteras och förankras enligt fackmannamässiga krav. Bifoga information om bärighet och maxvikt för upphängning i tak och stomme samt storlek på profiler.

Resultat

Vi värdesätter erfarenhet av liknande evenemang, flexibilitet samt prisvärda produkter och tjänster av hög kvalitet. Vi ser gärna att leverantören har lokalkännedom och erbjuder snabb inställelsetid.

Tilldelning

Tilldelning sker till den leverantör som för oss är mest fördelaktig avseende erfarenhet, tillgänglighet, pris och kvalitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-03-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/277