Trollhättans Stad Symaskin till Utbidlningsförvaltningen i Trollhättan Stad

Symaskin till Utbidlningsförvaltningen i Trollhättan Stad

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av symaskiner.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering, se bif. dokument ”Symaskiner”.

Önskad leverans

12 augusti 2020. Ange i anbudet vilken beställningstid som krävs för denna för att leverans installation skall vara gjord för detta datum.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2020-05-04

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Anbudsgivaren ska arbeta efter och följa samtliga lagar, förordningar, föreskrifter och publikationer som reglerar området.

Krav på varan/tjänsten

Kravspecifikation:

Uppdraget avser inköp av symaskiner, enligt bilaga.

Kontroll av leverantörs lämplighet

Registreringsskyldigheter, skatter och avgifter

Anbudsgivaren ska vara fri från skulder, betala sociala avgifter samt vara registrerad för mervärdesskatt och inneha F-Skattsedel.

Köparen kommer att på eget initiativ kontrollera att svensk Anbudsgivare uppfyller detta krav hos Skatteverket.

Om denne inte uppfyller detta krav och inte kan lämna godtagbar förklaring kommer anbudet att förkastas i enlighet med 13 Kap 2§ LOU.

Krav på finansiell styrka

Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk stabilitet att han kan upprätthålla ett långsiktigt ramavtal med Upphandlande myndighet. Som utgångspunkt för bedömning av ekonomisk stabilitet gäller att anbudsgivarens riskklassificering/rating är grön dvs. kreditvärdig i Business Check, eller motsvarande krav från annat kreditvärderingsinstitut. Detta kontrolleras av Upphandlande myndighet.

I de fall Anbudsgivaren har en lägre riskklassificering/rating kan Anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta krav under förutsättning att:

a. Anbudsgivarens moderbolag eller annan garant uppfyller kravet i första stycket i denna punkt, lämnar moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti, i vilken Anbudsgivares fullgörande av sina åtagande enligt ev. framtida ramavtal garanteras, eller:

b. Anbudsgivarens revisor lämnar en sådan förklaring att Upphandlande myndighet kan anse att det är klarlagt att Anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet.

Underleverantör

Leverantörer får med Köparens medgivande anlita underleverantör/er för att utföra del av eller hela uppdraget. Leverantören ansvarar för att ev. underentreprenör/er är bundna av samma villkor som gäller för leverantören, inbegripet skyldigheten att hålla försäkringar. Underleverantörens uppgifter ska bifogas anbudet såsom organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Anbudsgivarens försäkring

Leverantören ska inneha och vidmakthålla sedvanlig företags- och ansvarsförsäkring anpassad för verksamheten under hela ramavtalsperioden.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska anges exklusive moms.

Offererade priser ska inkludera eventuella kostnader för transport, emballage, försäkring, tull, miljöavgift samt leverantörens samtliga kostnader för fullgörandet av åtagandet.

Pris ska anges i bilagan "utvärdering symaskiner"

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier. Välj ett: det kan vara lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt.

Demonstration och provkörning för utvärdering:

De anbud som uppfyller kraven enligt ovan går vidare till utvärdering. För utvärdering krävs demonstration och provkörning av en symaskin av samma modellbeteckning som offererad symaskin. Demonstration och provkörning ska ingå i anbudet och äga rum inom en radie av 10 mil från Trollhättans Kommun och ligger till grund för utvärdering av kvalitét och användaregenskaper.

En arbetsgrupp på 3 personer från Köparens organisation gör en samlad bedömning utifrån kunskap och erfarenhet. Utvärdering kommer inte att utföras om prissättningen i anbudet är så högt att det inte finns någon teoretisk möjlighet till det mest fördelaktiga priset för Köparen.

Erhållen poäng resulterar i ett mervärde i form av fiktivt avdrag på anbudssumman enligt följande:

Anbudssumma - Erhållet Mervärde = UTVÄRDERINGSPRIS

Det anbud med lägst utvärderingspris erhåller kontrakt.

Utvärdering

Arbetsgruppen utvärderar symaskinen utifrån kvalitet och användaregenskaper

Kvalitet:

Arbetsgruppen kommer att lägga stor vikt vid hur väl offererad symaskin uppfattas vara av god kvalitet, tåla stort slitage samt hur väl den uppfattas som stadig och stabil.

Användaregenskaper:

Arbetsgruppen kommer att lägga stor vikt vid hur väl offererad maskin uppfattas vara anpassad för målgruppen. Symaskinen kommer att bedömas utifrån användarvänlighet, tydlighet och den pedagogiska uppbyggnaden.

Tilldelning av kontrakt

Kontrakt tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Ekonomiskt mest fördelaktigt anbud utvärderas på följande grund:

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-04)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-04-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UN 2020/00355