Trollhättans Stad Svetsutrustning till Robot Yaskawa DX100 EA 1900

Svetsutrustning till Robot Yaskawa DX100 EA 1900

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av svetsutrustning till robot Yaskawa DX100 EA 1900 och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskolas Industriprogam avser att köpa in svetsutrustning till befintlig robot Yaskawa DX100 EA 1900.

Utrustningen ska användas av elever i utbildning, och det är därför viktigt att utrustningen är en i branschen vanlig förekommande modell som de kan stöta på i kommande arbetsliv.

Obligatoriska krav på varan 

Svetsutrustningen ska ha fästen och slangpaket som är avsedda för befintlig robot Yaskawa DC100 EA 1900

Multiprocessmaskin

Minst 320 amp

Vågformstyrda processer

Syncropuls

Fyrhjulsmatning

Punktsvetsning & Intermintent svetsning

Ignition time out

Elektrolytrengörare

Liten lägesställare

Teach in funktion

Strömkälla ska kunna anslutas till nätverk.

Intermitensfaktor: 

320 amp 40% 40°

260 amp 60% 40°

240 amp 100% 40°

Erforderliga manualer, mjukvara och utbildning ska ingå.

Support ska ingå.

Montering ska ingå.

Till offert ska detaljerad produktspecifikation bifogas

Övriga önskemål på varan

Då produkten ska användas i undervisning av elever värderas produktens skydd, säkerhet och säkerhetsanordningar högt.

Leveranstid

Leverans snarast efter beställning, dock senast 231031

Pris 

Pris ska anges i SEK exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans, montering etc.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Andbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas.

Frågor och svar

Eventuella frågor eller begäran om förtydliganden ska ställas i TendSign. Frågor ska vara

inkomna minst 2 dagar före upphandlingens utgång för att hinna besvaras. Frågor och svar

publiceras i modulen och blir tillgängliga för samtliga anbudsgivare.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Anbudsgivaren ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Anbudsgivaren ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om anbudsgivaren har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Anbudsgivaren ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Anbudsgivaren ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om anbudsgivaren har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning 

Uddevalla kommun bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen, samt varans lämplighet för verksamheten. Detta vägs samman med anbudets pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Krav på anbudet

Anbudet inklusive bilagor ska vara skrivet på svenska. Enstaka bilagor, t ex produktblad, CV, försäkringsbesked eller broschyrer kan vara skrivna på engelska eller skandinaviska språk. Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska. Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Avbrytande av upphandling

Om inte erforderliga medel tillskjutes eller kommunens kostnad för ett köp överstiger

budgeterad nivå kan upphandlingen komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker

väsentliga verksamhets- eller organisationsförändringar som gör att behovet inte kvarstår.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 230917

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-09-17)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-09-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/926