Trollhättans Stad Ställning, byggställning modul

Ställning, byggställning modul

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av två byggställningar och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst, barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskolas byggprogram avser att köpa in två byggställningar. Ställningarna ska användas av elever i utbildningen. Det är därför viktigt att de är stabila, säkra och av vanligt förekommande modell i kommande arbetsliv. Ställningarna ska vara typgodkända och säkerhets- och skyddsutrustning ska ingå i offert. Det är en stor fördel om ställningen är kompatibel med Haki då det är den typen av ställningar som finns sedan tidigare på skolan.

Obligatoriska krav på varan 

Båda ställningarna ska vara/ha:

Stomme i stål

Längd ca 12m 

Ståhöjd ca 2,5m

Djup 60cm

Krokplan i aluminium

Utvändig trappa i aluminium

Instegstrappa

Väggfästen

Erforderliga skyddsräcken, handledare, lister och stag till trappa och

ställning ska ingå.

Övriga önskemål på varan 

Stor fördel om ställningen är kompatibel med Haki

Snabb leverans, gärna under februari.

Leveranstid

Leverans snarast efter beställning, dock senast 2023-03-31

Leveransvillkor

Leverans ska ske kostnadsfritt till valfri leveransadress inom Uddevalla kommun, efter överenskommelse med kund om dag/tid Leverans ska ske i enlighet med Incoterms 2010, Delivered Duty Paid (DDP).

Fellevererade varor ska genom leverantörens försorg omhändertas utan dröjsmål och utan kostnad för kunden.

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom emballage, leverans etc.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas. Finns flera varianter att erbjuda går det utmärkt att lämna in mer än en offert.

En detaljerad specifikation samt produktblad ska bifogas.

Möjlig leveranstid anges i anbudet.

Frågor och svar

Eventuella frågor ska ställas i modulen. Frågor ska vara inkomna minst två dagar före upphandlingens utgång för att hinna besvaras. Frågor och svar publiceras i modulen och blir tillgängliga för samtliga anbudsgivare.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning 

Uddevalla kommun bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven, offertens innehåll och lämplighet för verksamheten samt om den uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Avbrytande av upphandling

Om inte erforderliga medel tillskjutes eller kommunens kostnad för ett köp överstiger budgeterad nivå kan upphandlingen komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker väsentliga verksamhets- eller organisationsförändringar som gör att behovet inte kvarstår.

Krav på anbudet

Anbudet inklusive bilagor ska vara skrivet på svenska. Enstaka bilagor, t ex produktblad eller broschyrer kan vara skrivna på engelska. Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska. Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 2023-02-19

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00191