Trollhättans Stad Specialsnickerier - möbler till bibliotek

Specialsnickerier - möbler till bibliotek

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Ann Dahlman

ann.dahlman@vanersborg.se

0521-72 14 17

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

Information 

Vänersborgs bibliotek har under ett års tid varit under ombyggnation. Biblioteket är i tre våningsplan och kommer att möbleras med nya och nyrenoverade möbler under sensommaren/hösten 2022. Biblioteket beräknar eventuellt invigas under senare delen av oktober 2022.   

Uppdragsbeskrivning

Biblioteksrepresentanter har anlitat en inredningsarkitekt som tagit fram design kring specialritade möbler som ska placeras runt om i det ombyggda biblioteket på tre våningar.   

Uppdraget avser att tillverka samtliga möbler exakt efter de ritningar som bifogas. Vi önskar dessa specialsnickerier i ask som är lackerad i 3% vitmedel, se vidare detaljer i bifogade ritningar. I de bifogade handlingarna finns även en front till en återlämningamaskin som behöver tillverkas i samma askmaterial samt en plan över var möblerna ska placeras i biblioteket (aktuella specialsnickerier är markerat i blått). Vid behov kan möten ske för att ta mått på plats eller foton skickas. 

Tidplan/Leveranstid

Samtliga angivna produkter ska kunna levereras från och med 2022-09-01 tom. 2022-10-15. Representanter för biblioteket och leverantören kommer överens om när delleveranser sker.

Leveransadressen är:

Vänersborgs bibliotek

Sundsgatan 6

462 33 Vänersborg

Option

Beroende på kostnad har vi valt att ange vissa av specialsnickerierna som option. Listan på dessa möbler bifogas.

Pris

Vi önskar att samtliga möbler anges och räknas in i den slutliga offerten, inklusive de som är på option. Dock önskar vi få en offert presenterad som anger separat pris per möbel, för en lättare bedömning. I bifogat Exceldokument finns en kolumn för pris per möbel som fylles i av anbudsgivaren. Detta ifyllda Exceldokument ska presenteras i anbudet så att styckpriset per möbel tydligt syns. I priset inkluderas även transporten av möblerna till Vänersborgs bibliotek.     

Utvärdering

Utvärderingen kommer att genomföras av en grupp personer sammansatt av inredningsarkitekt, arbetsgrupp och upphandlare. Prover/foton på tidigare liknande snickeriarbeten ska kunna uppvisas av leverantören om så önskas av kommunen. Bedömning sker utifrån mest ekonomiskt fördelaktigt anbud.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-08-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-07-12

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/65