Trollhättans Stad Sjuksköterska till hemsjukvården v 34-01

Sjuksköterska till hemsjukvården v 34-01

Uddevalla kommun, Uddevalla

AVROPSFÖRFRÅGAN Bemanningstjänster Sjuksköterskor (Systemet ´Mercell Direktupphandling´ används för avrop inom ramavtalet (SN/2020/252), detta är inte en direktupphandling)

Socialtjänsten inbjuder ramavtalsleverantörer inom Uddevalla kommuns ramavtal

- Bemanningstjänster Sjuksköterskor (SN/2020/252) - 

att inkomma med avropssvar gällande följande bemanningsuppdrag:

Se bifogad BILAGA:       ´Avropsförfrågan Bemanning SSK - ............... ´

Bilagan är uppdelad i tre delar:

1.  AVROPSFÖRFRÅGAN innehåller information om och beskriver det aktuella bemanningsbehovet.

2.  I AVROPSSVAR ska leverantören fylla i sina uppgifter.

3.  Signeringssidan UNDERSKRIFT – BESTÄLLNING används vid eventuell beställning

(efter beslut om tilldelning av bemanningsuppdrag).

Preliminär tidsplan:

Utvärderingen planeras att ta ca 7 arbetsdagar.

_____________________________________________________________________

AVROPSSVAR

Avropssvar (anbud) från ramavtalsleverantör ska innehålla följande information:

Ramavtalsleverantören ska i sin del i BILAGA Avropsförfrågan fylla i sitt erbjudande och spara filen hos sig. (Lägg gärna till företagsnamnet sist i filnamnet.)

Den ifyllda BILAGAN samt CV för erbjuden sjuksköterska ska bifogas. 

Giltighetstid Avropssvar (anbud)

Avropssvaret ska vara giltigt minst 14 dagar från "Sista anbudsdag".

Om det inträffar något oförutsett som gör att utvärderingstiden blir längre än planerat, så kommer ramavtalsleverantörerna att få frågan om förlängning av giltighetstiden för avropssvaret.

Sista dag för att inkomma med avropssvar:

Se separat punkt ´Sista anbudsdag´. 

Information om anbudsfält som måste fyllas i:

*Specifikation

Se bifogad fil. 

*Pris

För leverans enligt detta avtal gäller fasta priser. Inkomna avropssvar utvärderas alltså inte på pris, men ramavtalsleverantören måste ange ett värde i prisfältet nedan. Ange t ex "1".

____________________________________________________________________

Information om anbudsprövning och beslut

De avropssvar som inkommit inom angiven tidsfrist kommer att utvärderas och det avropssvar som bäst uppfyller behovet kommer att tilldelas bemanningsuppdraget.

Grund för tilldelning – utvärdering

Vid utvärdering av inkomna avropssvar kommer den erbjudna sjuksköterskans kompetens att kontrolleras via inkomna dokument och eventuella referenser. Om sjuksköterskan inte är känd sen tidigare eller om en längre tid har gått sen tidigare bemanningsuppdrag, kommer beställaren att behöva intervjua sjuksköterskan. Intervjun kan komma att ske genom fysiskt möte, webbmöte, telefonmöte eller liknande. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att göra en bedömning av den enskilda sjuksköterskans erfarenhet och kompetens.

Den leverantör som genom en sammanvägning av nedanstående parametrar bedöms bäst uppfylla behovet kommer att tilldelas bemanningsuppdraget. Parametrarna är inte rangordnade.

# Kontinuitet - sjuksköterskan har tidigare arbetat hos myndigheten och känner redan till rutiner mm

# Kontinuitet - sjuksköterskan kan arbeta under hela den avropade perioden

# Erfarenhet att ha jobbat i annan kommun

# Erfarenhet i yrket 

Beslut och tilldelning av bemanningsuppdrag

Beställaren utvärderar inkomna avropssvar och beslutar om tilldelning. Beslut om vilken ramavtalsleverantör som kommer att tilldelas bemanningsuppdraget samt kortfattad information om den aktuella utvärderingen kommer att meddelas samtliga ramavtalsleverantörer som lämnat avropssvar i den aktuella avropsförfrågan.

Beställningsskrivelse och signatur

Beställaren utfärdar en beställningsskrivelse till vald leverantör / valda leverantörer.

Beställningen bekräftas via en orderbekräftelse alternativt med att signera beställningsskrivelsen och BILAGAN med leverantörens avropssvar.

Underskrift kan alternativt komma att ske med e-signering.

____________________________________________________________________

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-06-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SN/2020/252 - SC Norr 18