Saltspridare

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av Saltspridare

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2020-11-02

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Krav på varan/tjänsten

Saltspridare

Ska kunna sprida torrsalt, och befuktat salt

Lastvolym 5-6m3

Fronttank, inkluderat nivårör, för saltlösning på ca 1,5 m3 som ska vara placerad framför saltspridaren.

Nivåröret skall vara placerat på vänster sida

Lastbärarramen ska bak vara försedd med lampor som förstärker lastbilens baklampor, det vill säga lastbilen bakljus, blinkers och bromsljus. Lamporna ska kopplas till lastbilens släpvagnskontakt.

Lastväxlarramen skall framtill vara försedd med fällbara ben för att man vid avställning ska ha möjlighet att få spridaren att luta bakåt.

Saltspridaren ska vara skruvad på en lastväxlarram. Anpassad till boggibil

Manuell spridning ska kunna göras vid eventuellt kabelbrott eller elektronikfel mellan lastbil och spridare

Hydraulpaket skall vara skyddat

Justerbar spridningsmängd (g/m2) inom intervallet 0-25 g/m2 för torrmaterial

Hydraulisk tallrikslyft som styrs inifrån från lådan i hytt

Saltspridaren skall vara fabriksny

2 st Roterande varningslampa monterat bak. Ska kunna stängas av separat

Anslutning för lakepåfyllnad enligt kundens standard (vänster sida bak)

Fjärrmanövrerad ställbar spridningsbild från 2 m till minst 7 m

Mängdräkneverk

Kapell över eventuell utvändig manöverutrustning

Manöverkabel 7 m

Hydrauldrift godkänd för biologiskt nedbrytbar hydralolja

Kontakten på spridaren fram ska vara på höger sida inkl. 7 m kabel

Snabbkapell över lastutrymmet på spridaren

Rostskyddsbehandlad. Zinkbehandlad och tvåkomponentslack

Spridningsbilden ska vara synkron (den inställda spridningsmängden förblir den samma oavsett spridningsbredd och hastighet)

Möjlighet till inkoppling för GPS-styrning av saltspridare

Möjlighet till insamling av data via GPS- och GSM-överföring (t.ex. vart saltspidaren har gått, förbrukning, kvarvarande volym mm)

Styrlådan ska kunna kommunicera med annan utrustning (tex dator) B&M Systemutveckling

Spridaren skall ha tät botten

Vibrator ska monteras på styrplåt som sitter på utkastare

Vibrator i stupröret

Dubbla härdsvetsbehandlade matarskruvar som kan köras var för sig, reverserbara

All styrning skall vara placerad inne i lastbils hytt

Under tiden 15/10-1/4 skall det finnas telefonjour dygnet rund som skall ingå i priset.

Spridaren skall vara CE märkt

Dokumentation på svenska skall medfölja vid leverans såsom instruktionsbok och servicehandbok

Utbildning för 6 personer av maskinerna angående skötsel och handhavande skall ingå i anbudet.

Reservdelar skall kunna levereras till Trollhättan inom 48 timmar

Reparationer skall kunna utföras inom 48 timmar i Trollhättan

Varan skall levereras fritt till Trollhättan

Leverans innan 20201231

2 års garanti

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska anges exklusive moms.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier. Välj ett: det kan vara lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt.

Tilldelning av kontrakt

Anbud med lägsta pris tilldelas kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-10-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20201015