Trollhättans Stad Retursystem Läkemedelshantering

Retursystem Läkemedelshantering

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av en tjänst som förenklar och säkerställer en trygg och miljöanpassad hantering av överblivna läkemedel på arbetsplats och i hemsjukvården och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Avtalet gäller tjänsten retursystem som förenklar och säkerställer en trygg och miljöanpassad hantering av överblivna läkemedel på arbetsplatser och i hemsjukvården.

Obligatoriska krav på tjänsten

Inom 6 vardagar efter en beställning leverera tjänsten, bestående av insynsskyddade läkemedelsavfallslådor, avfallpåsar, flaska för flyttande läkemedel samt användaranvisningar.

Senast 3 vardagar efter en beställning hämta fyllda behållare hos kunden.

Avfallet hanteras korrekt från och med att det hämtas tills destruktion skett.

Löpande stödja med personlig support  via kundtjänst, mejl och telefon

Tillhandahålla aktuell kunskap i form av användaranvisningar och instruktionsfilmer via webbplatser samt att via telefon eller e-post uppmärksamma på förändringar.

Återkoppla avvikelser och förbättringsförslag till vår kontakt person.

Anbudgivare ska lämna kontaktuppgift till två referenter där liknande uppdrag gjorts under den senaste 3-årsperioden

Avtalstid

Avtalet gäller från och med 20221214. Avtalstiden är ett (1) år med ensidig rätt för köparen att förlänga avtalet. Förlängning sker automatiskt med ett (1) år i taget, om inte köparen säger upp avtalet senast tre (3) månader före avtalsperiodens slut. Men maximala avtalstiden är fyra (4) år. Efter maximal avtalstid upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Krav på anbudet

Anbudet inklusive bilagor ska vara skrivet på svenska. Enstaka bilagor, t ex produktblad, CV, försäkringsbesked eller broschyrer kan vara skrivna på engelska eller skandinaviska språk. Leverantören ska på begäran från den upphandlande myndigheten översätta dessa bilagor till svenska. Det ska ske av auktoriserad översättare inom tio arbetsdagar från begäran.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast den 20221202.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-11

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SN/2022/192