Trollhättans Stad Renovering av förskolan Halleberg, Vänersborgs kommun

Renovering av förskolan Halleberg, Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun, Vänersborg

En större renovering av förskolan Halleberg som innebär bla.

nytt golv inkl. golvvärme.

Nya fönster och dörrar

Nytt ventilationsaggregat.

Anpassa ytorna till dagens verksamhet( flytt av väggar)

Ny el.

markarbeten ex dränering

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighet och serviceSundsgatan 29462 85 Vänersborg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Renoveringen av förskolan kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 är större än etapp 2. ( Se etappindelning A-ritning, L-ritning)

Det kommer att vara pågående verksamhet på förskolan. Totalt finns fyra avdelningar, men det kommer endast vara aktivitet i två avdelningar i taget för att underlätta renoveringen.

I tidplanen ska TE planera in ett etappbyte i renoveringen i mellan etapp 1 & 2, så att verksamheten kan flytta mellan avdelningarna.

TE ansvarar för att flytta verksamhetens inventarier under etappskiftet. Tid för utförande av detta ska godkännas av B.

Det markarbete som ska göras, ska också genomföras under respektive etapp.

Totalt är förskolan på strax under 1000 m2.

Stort fokus läggs på att göra goda miljöval och få ett bra inomhusklimat med låga emissioner.

TE ska se till att erforderligt väderskydd används.

För mer detaljerad information hänvisas till förfrågningsunderlaget i sin helhet.

Med tillägg till TE:s åliggande enligt ABT 06 kap. 1 § 7 gäller att TE redan som anbudsgivare genom besök på plats vid aktuella arbetsställen ska skaffa sig kännedom om arbetets omfattning och svårighetsgrad, arbetsställenas åtkomlighet, behov av skydd av byggnader, anläggningar och installationer som ska byggas, förutsättningarna för transport av material från och inom arbetsområdet samt övriga omständigheter som kan ha betydelse för anbudet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/74