Trollhättans Stad Portabla Grindar

Portabla Grindar

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av "Portabla Grindar"

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2020-11-30

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Krav på varan/tjänsten

Uppdragsbeskrivning.

Upphandlingen avser protabla grindar med möjlighet att styras via gsm

Typ: Vikgrind eller Slaggrind, helsvetsad,varmförzinkad stålkonstruktion

Mått: Öppning minst 5 meter, max inbyggnadsmått 8 meter, höjd 210-250 cm

Drivmotor skall sitta minst 1 meter över marknivå

Elmatning: 220 V, 10-13 Ampere

Motorer skall kunna öppna grindarna på mark med 5 graders lutning

Grinden skall vara monterad på en körplåt eller motsvarande (minst 15 mm tjock plåt, obehandlad) för att vara portabel

Konstruktionen skall vara självbärande och kunna stå stabilt utan markförankring

Maxvikt för hela konstruktionen: 2 500 kg

Skall vara kompatibel med byggstaket med kopplingsklammer Rörprofil: Ø38mm

Grindarna skall kunna styras via gsm, öppnas med hjälp av telefon (uppringning)

Adminstratör skall

- kunna lägga in och ta bort användare

- få ut en logg på in- och utstämpling av respektive telefonnummer

- ställa in öppnings- och stängningstider

- fjärrstyra öppning och stängning

- automatisk stängning efter 1 minut

- Beställare står för simkort/datakort i styrenhet

- Styrtjänster skall ingå i anbudspriset

- Leverantör skall bifoga en skötselplan

- Styrenhet och grind skall klara drift året runt utomhus oberoende av väder (Beställare sköter snöröjning runt produktens arbetsområde)

Leveranstid: 14 dagar efter avrop

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska anges exklusive moms. samt fraktkostnad till Tingvallvägen 36, 461 32 Trollhättan

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier. 

Tilldelning av kontrakt

Anbud med lägsta pris tilldelas kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-10-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/713