Trollhättans Stad Plan för samt bekämpning av den invasiva arten gul skunkkalla

Plan för samt bekämpning av den invasiva arten gul skunkkalla

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av punkt A och B enligt följande:

A - framtagande av en plan för bekämpning av den invasiva främmande växten gul skunkkalla på fastigheten Hults gård 2:1 i Trollhättans kommun.

B – utförande av åtgärder enligt framtagen plan i punkten A ovan.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans Stad (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "Staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antas.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Komplettering av förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Staden gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Stadens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2020-10-14

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska kunna visa att de har dokumenterade resurser och kompetens att utföra uppdraget genom att bifoga CV på de personer som ska vara involverade i uppdraget samt namn på referenser från liknande uppdrag. 

Referenser

Anbudsgivarens erfarenhet och kompetens ska verifieras genom att ange två referenser som Staden kontrollerar. Frågeformulär för referenstagning bifogas (bilaga 4).

Samtliga referenser ska avse uppdrag avseende invasiva främmande arter av likvärdig omfattning och komplexitet som det uppdrag som upphandlingen avser. Samtliga uppdrag ska vara utförda inom de senaste tre åren.

Referenser kontaktas så snart som möjligt efter anbudsöppnande, dock senast två veckor från anbudsöppnandet, via e-post till den e-postadress som angivits i anbudet. Om referens inte önskar avge betyg eller om svar uteblir erhålls 0 poäng för aktuell referens. Om svar inte erhållits inom tio arbetsdagar från det att e-post skickats ut av Staden anses svaret uteblivet. Staden kommer inte felsöka ej levererad e-post till angiven e-postadress eller eftersöka rättning av uppgiven e-post, det är därmed av största vikt att anbudsgivare kontrollerar att korrekt e-postadress lämnats i anbudet.

För att referenskontrollen ska anses godkänd ska erhållet referensbetyg vara minst 12 poäng.

Referensbetyg beräknas genom genomsnittspoäng av totalt antal referenser.

Krav på varan/tjänsten

Uppdragsbeskrivning

En översiktlig inventering av kommunens mark i området har gjorts sommaren 2020 inom ramen för ett LONA-projekt. 

Uppdraget avser punkt A och B enligt följande:

A - framtagande av en plan för bekämpning av den invasiva främmande växten gul skunkkalla på fastigheten Hults gård 2:1 i Trollhättans kommun. För punkt A önskar vi få in ett fast pris. 

B – utförande av åtgärder enligt framtagen plan i punkten A ovan. För punkt B önskar vi att ni redovisar ert timpris x fiktivt antal timmar.

Uppdragsområdet framgår av röd markering på bifogad karta, bilaga 1. Ett större bestånd finns vid Hultsjöns utlopp och nedströms finns ett antal spridda plantor längs med ett dike och bäck i en ravin väster om Vänersborgsvägen. Ägare till fastigheten Hults gård 2:1 är Trollhättans Stad, arten har även noterats på ett par närliggande privatägda fastigheter. 

Punkt A i uppdraget innebär framtagande av en plan för hur bekämpningsinsatsen ska läggas upp. Planen ska innehålla hela kedjan, det vill säga allt från en detaljerad beskrivning av själva bekämpningsåtgärdens utförande, inklusive eventuella förberedelsearbeten, till omhändertagande av avfall och uppföljning av åtgärden. Uppskattat antal timmar för utförandet av åtgärderna i punkt B ska anges i planen. 

Planen ska utgå från senaste forskningsrön och tillämpa bästa tillgängliga metodik och strategi för långsiktig utrotning av arten.

Punkt B i uppdraget innebär utförande av de åtgärder som tagits fram i planen enligt uppdragets punkt A. Leverantören ska dokumentera utförda åtgärder (inklusive fotodokumentation) och skicka till Staden i form av en rapport senast 1 månad efter avslutat arbete.

Tidplan

Tidpunkt för utförande av uppdraget är innan utgången av år 2021.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan Staden och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska anges exklusive moms. I priset ingår resor, traktamenten och omkostnader.

Punkt A redovisas med ett fast pris och punkt B redovisas med ett timpris x fiktivt antal timmar (100). Priser ska fyllas i på bilaga 5 och bifogas med anbudet. 

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering - se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot lägsta pris.

Tilldelning av kontrakt

Anbud med lägsta pris tilldelas kontrakt.

Bilagor

Karta över uppdragsområdet

Utdrag från Artportalen (2020-08-20) med artens kända utbredning inom uppdragsområdet

Foton

Mall för referenstagning

Excel för redovisning av priser

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-07

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020.2988