Trollhättans Stad Översyn finansieringsmodell Samhällsbyggnadsprocessen

Översyn finansieringsmodell Samhällsbyggnadsprocessen

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av översyn av finansieringsmodellen inom Samhällsbyggnadsprocessen.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2019-08-11

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet/referenser

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Anbudsgivaren ska redovisa referenser från minst 2 liknande uppdrag. I redovisningen ska bifogas en beskrivning på uppdraget samt kontaktuppgifter. Referenserna kommer att utväderas enligt mallen som är bifogad - bilaga 1. För att gå vidare i utvärdering krävs att anbudsgivaren erhåller minst 14 poäng av 20 möjliga/referenstagning.

Krav på varan/tjänsten

Uppdragsbeskrivning

Trollhättans Stad har som mål att vara 70 000 invånare år 2030. Som en del i detta har Staden tagit fram en handling benämnd Samhällsbyggnadsprocessen. I denna handling klargörs arbetssättet för framtagande och genomförande av detaljplaner. Finansieringen av arbetet, i enlighet med Samhällsbyggnadsprocessen behöver ses över och utvecklas. Uppdraget innebär att ta fram förslag på ny finansieringsmodell som är anpassad till Trollhättans stads särskilda behov och förutsättningar.

Med finansieringsmodell för samhällsbyggnadsprocessen menas de kostnader och intäkter en kommun har för att finansiera den process som hanterar planering och förberedelse för byggnation, utifrån såväl privata som kommunala initiati inom en kommun. Främst rör det framtagandet av detaljplaner. Om behov framkommer att se till fler delar i samhällsbyggnadsprocessen än framtagandet av detaljplaner så ska även det ingå i översynen.

Översynen ska innehålla tre delar omfattande Nulägesbeskrivning, Omvärldsanalys och Regelverk, samt Ny finansieringsmodell.

Anbudet ska innehålla en beskrivning av hur arbetet är tänkt att utföras och en uppskattning av tid och eventuella andra kostnader som anbudsgivaren bedömer blir aktuella. Uppdraget bör inte omfatta mer än 40 arbetstimmar för konsulten.

1. Nulägesbeskrivning

Ta fram en nulägesbeskrivning över kommunens nuvarande finansieringsmodell.

Beskrivning av för- och nackdelar med den nuvarande finansieringsmodellen samt lyfta behov som beskrivs av de berörda verksamheterna inom Staden kring finansieringsmodellen. Förslagsvis sker kunskapsinhämtningen främst genom intervjuer.

2. Omvärldsanalys och regelverk

Omvärldsanalys där andra jämförbara kommuners finansieringsmodeller beskrivs och analyseras. Översynen ska även beskriva vilket utrymme enligt lagstiftning kommunerna har att finansiera sina samhällsbyggnadsprocesser.

3. Ny finansieringsmodell

Föreslå och tydligt motivera en modell som skulle kunna passa för Trollhättan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Mark- och exploateringsavdelningen (Kontoret för tillväxt och utveckling) ska vara involverad i konsultens arbete genom regelbundna avstämningar. Konsulten behöver vara på plats hos Trollhättans Stad vid upp till 5 tillfällen, dessa resor ska ingå i anbudspriset. Alla resekostnader utöver dessa 5 tillfällen ska konsulten själv bekosta. 

Senast den 30 september önskar Samhällsbyggnadsförvaltningen en koncepthandling och den 14 oktober 2019 den färdiga rapporten. 

Resultatet presenteras i en rapport samt en muntlig presentation. Trollhättans Stad äger full rätt att förfoga över den färdiga rapporten/materialet.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska anges exklusive moms. Fast pris gäller och i anbudspriset ska den totala kostnaden för uppdraget redovisas. 

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier.

Tilldelning av kontrakt

Kontrakt kommer tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet avseende pris, dvs utvärdering kommer ske enbart av lägsta pris.

Referenser tas i kvalificeringsskedet för att kontrollera anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet. Anbudsgivare som uppfyller kravgräns för referenspoäng och samtliga övriga skakrav i upphandlingen går vidare till utvärdering..

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-05-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBF 2019-980