Trollhättans Stad Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Linda Hansson

linda.hansson@vanersborg.se

0521-72 11 69

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

KRAVSPECIFIKATION

Uppdragsbeskrivning NVI och fortsatt arbetet inför detaljplanering och utredning av väg

Vänersborgs kommun utreder förutsättningarna för detaljplan/planer inför kommande utbyggnad av området Skaven/Öxnered. Området planeras i huvudsak för bostäder.Det pågår också ett utredningsarbete för en väg som ska förbinda väg 2025 med Öxnereds station och de nya bostadsområdena. Som underlag för det fortsatta utredningarbetet behövs en Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) enligt Svensk standard 199000:2014. Inventeringen avser ett område om ca 235 ha. Karta på avgränsning av området medföljer.

Uppdraget avser:

·         naturvärdesinventering med förslagsvis detaljeringsgraden medel med tilläggen naturvärdesklass 4, värdeelement (skyddsvärda träd ska ingå), detaljerad redovisning av artförekomst.

Konsulten ska i sitt anbud motivera sin bedömning av eventuell annan detaljeringsgrad, avgränsning av inventeringsområde och aktuella tillägg. Slutligt fastställande av uppdraget sker mellan konsulten och kommunen. Vänersborgs kommun är medveten om att den efterfrågade inventeringen kan hamna utanför den av standarden givna inventeringstiden. Konsulten ska ange vilka bedömningar som kan bli preliminära och när slutlig bedömning kan redovisas.  I anbudet ska behovet av eventuella kompletterande inventeringar vara inkluderade i priset.

·         kartläggning av invasiva arter. 

·         ett förslag, baserat på resultatet av NVIn, på vilka eventuella ytterligare utredningar som kan behövas för att uppfylla artskyddslagstiftning, bedömning av direkt/indirekt påverkan på naturvärden och skyddsåtgärder. Förslaget ska fungera som ett stöd för kommunens fortsatta arbetsprocesser för detaljplanering och väg.  

 Redovisning av resultat: Redovisning i rapportform samt shapefiler. Artförekomst och invasiva arter ska rapporteras till artportalen. Koordinater ska anges i SWEREF 99 12 00.

Underlag: Karta med avgränsning av inventeringsområde och utredningsområden för väg, översiktskarta, utdrag ur skogsbruksplan.

Tidplan/Leveranstid: Skriftlig rapport samt shape-filer senast 2021-01-31.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-10-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/248