Minitraktor

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av "Fyll i vad ni ska köpa"

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2019-07-01

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Krav på varan/tjänsten

Minitraktor John Dere 3720 eller liknande.

Maxlängd:        3000 mm

Maxbredd:       1800 mm

Max höjd:         2320 mm                   

Hastighet:        minimum 30 km/h                  

Motorstyrka:    minimum 35 hk

4-hjulsdrift  

Fordonet skall kunna framföras på HVO, samtliga garantier skall stödja detta.   

Hydrostatväxellåda med dubbla pedaler en för fram och en för back.

Servostyrning

Specifikationer hytt

Comfort hytt

AC

Luftfjädrad stol med armstöd och justerbart ryggstöd, dämpning horisontellt och vertikalt.

Radio med handsfree Bluetooth funktion.

Sätesvärme.

Kupé och motorvärmare med uttag. 

2 st cigarettuttag 12 V.

Plant golv.

Rattkula.

Brandsläckare.

Säkerhetsbälte.

Övrig utrustning

Framskärmar

Industridäck monterat vid leverans. TRI-däck.

Frontlyft med hydraulik uttag för snöplog alt frontborste

Elektrisk väljarventil i kupé för hydraulik till frontlastare och bakre hydraulik.

Vikbar snöplog bredd min 1,60 max 1,8 m.

Sandspridare bakmonterad med hjuldrivning som reglerar spridningshastighet.

Torkare till bakruta

Rotorljus/Blixtljus monterat under taknivå.

Arbetsbelysning fram/bak, LED.

Förberett för kraftuttag fram.

Liten svängradie.

3 –punktlyft fram och bak. A-ram fram.

Joystick med 3:e funktion.

All utrustning skall vara monterad vid leverans.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska anges exklusive moms.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier. Välj ett: det kan vara lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt.

Tilldelning av kontrakt

Anbud med lägsta pris tilldelas kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-07-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-05-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/00031