Trollhättans Stad Mensskyddskyddsautomat inklusive mensskydd

Mensskyddskyddsautomat inklusive mensskydd

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av Mensskyddsautomat inklusive mensskydd och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst, barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Uddevalla Vuxenutbildning erbjuder SFI, Yrkesutbildningar, Yrkeshögskoleutbildningar, grundläggande och gymnasiala allmänna kurser och Komvux som särskild utbildning. Ca 3600 elever och studerande läser på Vuxenutbildningen i Uddevalla varje år och verksamheten är uppdelad på tre skolhus.

Uddevalla Vuxenutbildning inbjuder er att lämna anbud på Mensskyddsautomat inklusive mensskydd för eleverna i skolhuset Svärdet.

Upphandlingen avser avtal under ett år med option på ytterligare ett år. Vid positivt utfall avser Uddevalla kommun att tillhandahålla tjänsten även för övriga delar av Vuxenutbildningen och för gymnasiet och grundskolan.

Obligatoriska krav på tjänsten

Anbudsgivaren ska kortfattat beskriva sin verksamhet och hur uppdraget/leveransen ska genomföras. Kompetensen för leverantören ska styrkas genom bifogat CV och beskrivning av tre-fyra liknande referensuppdrag under den senaste tre-årsperioden inklusive kontaktuppgifter.

Anbudet ska innehålla beskrivning av och pris på;

- Fyra stycken väggfasta automater för mensskydd

- Abonnemang på mensskydd under ett år (med option på ytterligare ett år)

- Installation

Skolhuset Svärdet har fyra allmänna toaletter på våningsplan ett-fyra där automaterna ska installeras. Automaterna ska fästas på väggen och inte kräva elanslutning.

I anbudet ska anbudsgivaren beskriva vilken typ av mensskydd som ingår i abonnemanget och antal som levereras. Om det finns olika abonnemang ska detta beskrivas och prissättas.  

Övriga önskemål på tjänsten 

Leverantören ska kunna erbjuda information och utbildning på plats på Uddevalla Vuxenutbildning när automaterna har installerats och/eller enligt överenskommelse. Information och utbildning ska dels vara av teknisk art till personal som ska hantera automaterna och dels till elever på skolan om de värden som uppnås genom att menstruationsskydd erbjuds elever kostnadsfritt och lätt tillgängligt.

Avtalstid

2023-01-01 – 2023-12-31

Option

Beställaren har rätt att förlänga avtalet med oförändrat innehåll i ytterligare ett (1) år t.o.m. 2024-12-31.Vid förlängning ska beställaren meddela leverantören detta senast tre månader före avtalets slut.

Pris 

I angivet pris ska ingå; Installation, automater och mensskydd enligt specifikation ovan.

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-17)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00909