Trollhättans Stad Lokalvårdsmaskiner

Lokalvårdsmaskiner

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av Lokalvårdsmaksiner.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Trollhättans kommun (org.nr. 212000-1546). Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompetteringav förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2022-10-10

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Anbudsgivaren skall lämna anbud på samtliga maskiner i anbudsförfrågan.

Krav på varan/tjänsten

Garanti på maskinerna ska gälla minst 1 år från leveransdatum.

2 års service skall ingå inklusive reservdelar och förslitningsdelar. Serviceintervall skall vara 1 gång per år. Serviceprotokoll skall lämnas till ansvarig enhetschef efter utförd service. Serviceavtal gäller ej vid påvisat handhavandefel, om handhavandefel kan påvisas skall detta rapporteras till objektets enhetschef för lokalvården.

Produktblad på respektive maskin skall bifogas vid leverans.

Utbildning av personal om maskinernas funktion och dess skötsel skall genomföras i samband med leverans eller vid avtalad tid mellan båda parter.

Kombiskurmaskin, 1–3 styck, option på max 1 styck

Ljud max 58–68 dB

Borsttryck till 35–45 kg

Max vikt brutto 250 kg

Mått får ej överstiga 108 cm bred, 150 cm lång

Borsthastighet får ej understiga 150 rpm

Skurbredd 45–70 cm

Vattentank 40–50 l

Produktivitet 1800–1700 kvm /timme

Drifttid minst 2 timmar

Rondellhållare klickas av från manöverpanel

Rondellhållare och borste skall ingå

Batterier skall inkluderas

Separat motordrivning fram och bak

Kombiskurmaskin, mindre, 4–8 styck, option på max 8 styck

Skall ingå rondellhållare och borste

Skurbredd 35–38 cm

Tank 11–15 liter

Ljud max 65 dB

Borsttryck 25–30 kg

Batterier skall inkluderas

Driftstid skall vara 80–100 minuter

High Speed, 1–3 styck, option på max 2 styck

16”

Varvtal 1000–1500 varv

Komplett med rondellhållare

Skurmaskin kombi, 1-2 styck option på max 5 styck

En mindre kombiskurmaskin som inte tar stort utrymme för förvaring och som lämpar sig till att skura mindre och trånga utrymmen.

Maskinen skall ha två små borsthuvuden på sammanlagd skurbredd av 43–46 cm

Rondellhållare och borste skall ingå.

Max vikt 22 kg

Tank 4-8 L

Batterier skall inkluderas

Driftstid på 60–90 minuter

Uppdraget avser Lokalvårdsmaskiner med olika funktioner.

Tidplan/Leveranstid: Maskinerna måste levereras och faktureras före 22-12-31. Gäller ej antalet på option.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Pris ska lämnas exklusive moms i SEK.

Samtliga kostnader för att uppfylla kravet på varan ska finnas prissatt i anbud. Tillkommande kostnader utöver offererat pris accepteras inte om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget.

Avbrytande av upphandling

Om anbud inkommer och prisbilden är för hög i förhållande till tillgängliga medel kan upphandlingen komma att avbrytas.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på registreringar

2. Prövning av anbud - bedömning av Teknisk och yrkesmässig kapacitet samt hur väl man uppfyller krav på varan/tjänsten. Uppfylls kraven går anbudsgivaren vidare till utvärdering.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier. Välj ett: det kan vara lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt.

Tilldelning av kontrakt

Anbud med mest ekonomiska fördelaktigt pris tilldelas kontrakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-09-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/622