Trollhättans Stad Ljusanläggning till musik och teatersalar

Ljusanläggning till musik och teatersalar

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av två styck ljusanläggningar och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskolas estetiska program avser att köpa in ljusanläggning till teater- och musiksalar. Utrustningen ska användas av elever i utbildning, samt vid olika typer av föreställningar eleverna sätter upp. Det är därför viktigt att produkterna är av vanligt förekommande modell i branchen.

Obligatoriska krav på varan 

Ljus, två uppsättningar

8 LED armaturer med clamps för teater, typ par eller fresnel

Ljuskälla min. 7x10w RGBW led

Motoriserad zomm 10-60 grader

XLR 5-pin anslutning

Flimmerfri drift för TV och film

Valbara dimmerkurvor

Valbar färgtemperatur

Valbar ljusstyrka

Minst 7 DMX kanaler

RGB-strobe

Ljusbord, två styck

Anpassat för mindre scener

Professionell funktionalitet

Touchskärm, minst 7"

Ethernet

Trådlös styrning via app/mobil

Möjlig hantering av upp till 48 armaturer

RDM kompatibel

DMX output XLR 3-pin och 5-pin

minst 512 DMX kanaler

Till samtliga produkter ska instruktioner och manualer ingå.

Till anbud ska detaljerat produktblad/specifikation bifogas.

Övriga önskemål på varan 

Garantiåtagande

Serviceåtagande

Erforderliga kablar och kontakter medföljer.

Leveranstid

Leverans snarast efter beställning, dock senast 1/9-22

Vid leveransproblem från flertalet anbudsgivare kan leveranstid ändras i överenskommelse.

Ange möjlig leveranstid i offert.

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbud som

lämnas på annat sätt kan komma att förkastas.

Om flera varianter finns att erbjuda, går det utmärkt att lämna in mer än en offert.

Frågor och svar

Eventuella frågor eller begäran om förtydliganden ska ställas i modulen. Frågor ska vara

inkomna minst 2 dagar före upphandlingens utgång för att hinna besvaras. Frågor och svar

publiceras i modulen och blir tillgängliga för samtliga anbudsgivare.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning 

Uddevalla kommun bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen, samt produktens funktioner och lämplighet för verksamheten. Detta vägs samman med anbudets pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 2022-05-16

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 2 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-05-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00538