Trollhättans Stad Laserscanning/ Flygfotografering

Laserscanning/ Flygfotografering

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun bjuder in er att lämna anbud på upphandlingen gällande:

Laserskanning och flygfotografering 2023

Sista anbudsdag: 2023-03-07

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud enligt detta förfrågningsunderlag avseende planering, genomförande av flygburen laserskanning och flygfotografering över delar av Vänersborgs kommun. Delarna omfattar tätorter samt flygstråk från och till Trollhättan-Vänersborg flygplats samt strandlinjer.

I händelse av samtidig flygning som Trollhättans kommun och/ eller Uddevalla kommun, som har en parallell liknande upphandling, ska det beskrivas hur det kan påverka priset.

Uppdraget omfattar laserskanning över flera olika områden av Vänersborgs kommun som redovisas enligt bilaga X. Anbudsgivaren ska ange vilka områden, enligt prioriteringsordningen i bilaga X som kan omfattas av den satta budgeten (1 000 000kr exklusive moms) för upphandlingen. Anbudsgivare ska ange vilka områden i nummerföljd 1-2, 1-3 osv eller om alla kan omfattas inom ramen för budgeten, då även ett lägre anbud kan bli aktuellt. Om anbudsgivaren har ytterligare förslag på förtätning utöver det som omfattas av bilaga X ska det föreslås inpm ramen för budgeten.

Syftet med upphandlingen är att erhålla klassad laserdata som kan ligga till grund för stadsplanering, projektering, 3D-modeller, markmodeller, vektorisering och analyser. Flygbilder ska tas för att skapa ortofoton.

Anbudsgivaren ansvarar för kontakter med flygplatser samt för att få spridningstillstånd från Lantmäteriet.

Tidpunkten för uppdraget utförande och insamling ska vara på våren 2023, innan lövsprickningen och då ett eventuellt snötäcke har försvunnit.

Utvärdering av anbud

Det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt kommer antas med hänsyn till kraven enligt nedan. Beställaren kan frångå det om det finns andra parameter som bestääaren anser väger över:

Erbjuden teknisk lösning 

Erfarenhet

Referenser i Sverige 

Organisation

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Robin Johansson

robin.johansson01@vanersborg.se

0521-721332

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

Kravspecifikation

1 Laserscanning mm

1:1 Allmän beskrivning och tidsplan

Flygningen ska genomföras på våren då det är snö- och lövfritt.

Uppdraget omfattar planering, laserskanning, flygfotografering, georeferering, klassificering och färgsättning av laserskanning. Även framställande av ortofoto från flygfoton, vilket innebär att övertäckning av flygstråken ska ske enligt HMK´s standard.

Leverantören kommer sköta kontakt med närliggande flygplatser samt ansöka om spridningstillstånd från Lantmäteriet.

 Laserskanningen ska göras i enlighet med HMK - Flygburen laserskanning 2017 och HMK-Höjddata 2017. Flygfotograferingen ska göras enligt HMK flygfotografering 2017.

1:2 Stråk-och signaleringsplan

Leverantören upprättar stråk-och signaleringsplan.

Stråk-och signaleringsplan samt uppgift om storlek på signaler skall även bifogas anbudet.

Eventuell flygsignalering och inmätning av erforderligt antal stöd enligt upprättad signaleringsplan av anbudsinlämnaren utförs av beställaren.

Inför uppdragets utförande ska leverantören meddela beställaren senaste 3 veckor innan för möjlighet att hinna utföra markering och inmätning av markstöd.

1.3 Tillhandahållen material

Leverantören erhåller om så önskas kartunderlag för stråkplanering. Områdets yta/polygon (efter överenskommelse) kan beställaren leverera som dwg-fil i SWEREF 99 12:00.

2 Leverans

Koordinatsystem

Allt materiel ska levereras i koordinatsystem SWEREF 99 12:00 i plan och  RH 2000 SWEN17 i höjd.

Leveranstiden av laserdata ska ske genast 10 veckor efter dagen för insamlingen.

Leveranstiden för flygbilder och ortofoto sätts till 15 veckor då Lantmäteriets bildgranskning kan ta tid. Leveranstiden för flygbilder kan förlängas om bildgranskningen skulle ta längre tid.

2.1 Genomförande och leverans

Laserskanningen ska göras enligt HMK:s standardnivå 2.

Vilket innebär en standardosäkerhet  på 0,05m i höjd och 0,15m i plan. Där punkttätheten ska vara minst 10 pkt/m2, undantaget från vatten och andra ytor med sämre reflektion.

Laserdatan ska vara klassad med: mark, vatten, vägar, broar, byggnader, vegetation (låg, medium och hög) och oklassificerat. 

Fotografering ska göras i samband med laserskanningen för att kunna tillföra rgb-värden till laserpunkterna. Samt för att kunna skapa ett ortofoto med hjälp av flygfotona.

Laserdatat ska levereras i LAS, version 1.4. De digitala ortofotona ska levereras i okomprimerad geo-tiff med styrfiler twf. Las-filerna och de digitala ortofotona ska delas in i 1000 m x 1000 m filer.  LAS-filerna och ortofotona ska namnsättas efter överenskommelse med beställaren.

Filernas indelningsrutor (1000x1000) ska redovisas i en geometrifil med formatet esrishape och geometritypen polygon.

Uppdraget i sin helhet skall senast levereras till beställaren den 1 augusti 2023. Leveransmedia: Portabel USB-hårddisk med överföringsformat minst i USB 3.0

Rådatan ska levereras till beställaren på portabel USB-hårddisk med överföringsformat minst i USB 3.0

Metadata 

Punkttäthetskartor och avvikelser i höjd mellan stråk levereras som en georefererad tiff-bild med 2,5x2,5 meters upplösning.

Redovisning av genomförandet ska lämnas i samband vid leverans.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023-02-08