Trollhättans Stad Laserdata Trollhättan

Laserdata Trollhättan

Trollhättans kommun

Anbudsförfrågan

Trollhättans Stad inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling av klassade laserdata och 3D modeller av byggnader inklusive texturer på tak och väggar inom Trollhättans kommun.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Upphandlande myndighet

Trollhättans Stad org.nr. 212000–1546. Den upphandlande myndigheten benämns "staden" i detta underlag.

Beställare

Trollhättans Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kart- och Mätningskontoret

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages.

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Frågor och svar/Kompletteringar förfrågningsunderlaget

Alla frågor ska ställas via systemet. Vid problem med systemet kontaktas TendSign på telefon 0771-440 200.

Ersättning för anbudsarbete

Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete med anbudsgivning.

Offentlighet och sekretess

Enligt kapitel 19 paragraf 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas, men bara om det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren skadas om uppgifterna röjs. Den Anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Vi vill betona att om Upphandlade myndighet gör en bedömning av att sekretess föreligger kan Upphandlade myndighet beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Anvisning till anbudsgivaren

Ska-krav

Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda för att ett anbud ska gå vidare till utvärdering.

Anbudsavlämnande

Sista anbudsdag är: 2023-03-01

Språk

Anbudet ska vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under avtalsperioden ska vara på det svenska språket.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst i tre månader efter sista dag att lämna in anbudet.

Krav på anbudsgivaren

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska vid behov kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.

Krav på varan/tjänsten

Uppdragsbeskrivning.

Uppdraget avser laserskanning av områden inom Trollhättans kommun. Syftet är att erhålla klassade laserdata och 3D modeller av byggnader inklusive texturer på tak och väggar som kan ligga till grund för stadsplanering och projekteringar.

Områden

Se förteckning nedan. 

Förteckning

Förfrågningsunderlaget består av detta dokument, inklusive bilagor 1-3 enligt nedan:

Bilaga 1: karta områden (PDF)

Bilaga 2: karta områden (DWG)

Bilaga 3: karta områden (Shape)

Tidplan/Leveranstid

Laserskanning och fotografering ska ske under Våren 2023 innan lövsprickning. Högsta prioritet är att erhålla bra laserdata, men ambitionen är att avbryta för dagen när skuggor blir långa eller ljusförhållandena på andra sätt skapar problem att färga laserpunkterna eller att skapa acceptabla texturer. 

Leverans av laserdata ska ske senast 15 veckor efter dagen då laserskanningen utfördes.

Leverantören är skyldig att omgående meddela när laserskanningen är planerad att genomföras samt har genomförts.

Geostödpunkter

Leverantören ansvarar för planering och leverans av stödpunktsplan till beställaren.

Beställaren utför signalering och inmätning av erforderliga stödpunkter.

Koordinatsystem

Plansystem: Sweref 99 12 00

Höjdsystem: RH2000

Laserscanning

Laserskanningen ska göras enligt HMK:s standardnivå 2, vilket innebär standardosäkerhet på 0,05m i höjd och 0,15m i plan. Vi önskar minst 10 punkter/m2, undantag för vatten och andra mindre ytor med sämre reflektion.

Laserdata ska vara klassat med: mark, byggnader, vegetation (låg, medium och hög), vatten och felaktiga punkter. RGB värden ska tillföras laserdata.

Fotografering ska göras i samband med laserskanningen då rgb-värden ska tillföras laserpunkterna.

Las-filerna delas in i 1000m*1000m filer. Filernas namn får nordsydliga och västöstliga koordinaten för sydvästra hörnet av området med 5 siffror (t ex 65020_13200.las).

3D-modell

3D-stadsmodell i LOD3.0 med texturerade snedbilder på byggnadsfasader och tak. Upplösning på texturer ska vara 72 PPI. Levereras som koordinatsatt .obj fil med texturer. Om möjligt samma filindelning som laserdata (t ex 65020_13200.obj). Utöver textursatta .obj filer ska även byggnaderna levereras utan texturer som .shp filer.

Leverans

Klassade Lasfiler

Flygbilder, digitala, i färg

Rutnät av 1000m x 1000m i .shp format som filerna är klippta efter

Metadata angående laserskanningen

Redovisning av genomföranden

3D-stadsmodell som obj-fil

3D-stadsmodell som .shp-fil

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris

Fast pris om 300 000 kr exkl. moms utgår för uppdraget innefattande de antal delområden som leverantören offererat för det fasta priset.

Äganderätt till originalhandlingar och datafiler

Beställaren har full ägande- och nyttjanderätt till laserdata, texturer och 3D-modell, vilket innebär att Trollhättans Stad fritt får nyttja arbetsresultatet och därvid överlåta nyttjanderätten till annan. Uppdragstagaren får inte publicera eller på annat sätt nyttja materialet utan beställarens skriftliga medgivande.

Fel och brister

Beställaren kontrollerar levererat material utifrån standardosäkerhet, punkttäthet och klassning av punktmolnet och leverantören meddelas resultatet. Vid fel på leverans så har leverantören två veckor på sig att om möjligt justera felen. Kan inte felen åtgärdas så får leverantören göra en ny laserskanning under hösten eller våren kommande år. Bedömer beställaren att felet är av mindre storlek så kan beställaren komma att acceptera en prisjustering.

Om leveransen försenas och uppdragstagaren inte har rätt till tidsförlängning ska han betala vite med 3 000 kr per försenad vecka. Maximalt vite är 50,000kr, men efter 3 månaders försening har också Kommunen rätt att häva Beställningen med omedelbar verkan.

Försenas leveransen för att Lantmäteriets bildgranskning tar mer än 1 vecka så utgår inget vite för den tiden.

Prövning av anbud

Prövning av anbud

1. Kvalificering- se Krav på anbudsgivaren.

2. Prövning av anbud – bedömning av övriga ska-krav på tjänsten.

3. Utvärdering av anbud mot angivna utvärderingskriterier.

Utvärdering av anbud

Anbudsgivaren anger i anbudet hur många delområden som utförs för 300,000kr exkl. moms. Vilka områden det gäller finns angivet i bilagorna, se förteckning. Anbudet ska tydligt definiera hur många områden definierade i bilagor 1–3 som kan skannas/fotograferas för denna summa pengar. Anbudsgivaren ska definiera med en obruten nummerföljd som börjar på 1 - typ 1, 1–2, 1–3, 1-4 osv. Område 1 har högst prioritet, område 2 nästa högst och så vidare.

Om flera anbudsgivare anger samma antal delområden kommer lottning tillämpas.

Lottdragning kommer att ske enligt följande: Vid ett lottningsförfarande deltar tre (3) tjänstemän från kommunen. Tjänsteman nr 1 ansvarar för att i lottningen deltagande anbudsgivares namn är helt dolda i de papperslotter som används samt att dessa placeras i en behållare, som skakas om. Tjänsteman nr 2 drar en lott och läser upp namnet samt visar lotten för de två (2) andra tjänstemännen. Tjänsteman nr 3 noterar namnet i lottningsprotokollet, som vinnande anbud. Efter genomförd lottning tar tjänsteman nr 2 upp återstående lotter ur behållaren och kontrollerar att det inte är frågan om två eller fler identiska lotter.  

Tilldelning av kontrakt

Kontrakt kommer tilldelas en (1) leverantör. Kontrakt tilldelas anbud med mest ekonomiskt fördelaktigt anbud avseende bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-07

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ADM.2023.624