Trollhättans Stad Läkemedelsutbildning vid delegering

Läkemedelsutbildning vid delegering

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av Läkemdelsutbildning vid delegering och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Avtalet omfattar utbildning i delegering av läkemedel för personal som inte haft delegering tidigare eller personer som har en pågående delegering från tidigare arbetsgivare, samt förlängning av läkemedelsdelegering.

Obligatoriska krav på tjänsten

Läkemedelsutbildningen för delegering ska bestå av olika steg.

-Teoreisk del, föreläsning och utbildningsmaterial till deltagaren.

-Praktiskt test / Webtest: baserad på den teoretiska läkemedelsutbildningen, Krav på begränsad tid och antal % poäng för godkännde.

-Icke godkända skall kunna lämna och boka om för nytt test 3 gånger. 

-efter utbildningen skall intyg fördelas för godkänd personal.

En bokad utbildning skall genomföras även om den tänkta utbildare får hinder, då det dagliga arbeten kan påverkas stort.

Antal utbildnings tillfällen beräknas till 15 gånger per år och 50 deltagare per utbildningstillfällen. Antal tillfällen samt deltagare kan variera utifrån behov. Ingen volym garanteras utan det är det faktiskt antal beställda utbildningarna som avtalet avser.

Utbildarens kompetens ska styrkas genom CV och kontaktuppgift till två referenter där uppdrag gjorts under den senaste 3-årsperioden.

Vi vill gärna se ert förslag på utbildningens innehåll och upplägg.

Avtalstid

Avtalet gäller från och med 2023-01-01.

Avtalstiden är ett (1) år med ensidig rätt för köparen att förlänga avtalet. Förlängning sker automatiskt med ett (1) år i taget, om inte köparen säger upp avtalet senast tre (3) månader före avtalsperiodens slut. Men maximala avtalstiden är fyra (4) år. Efter maximal avtalstid upphör avtalet att gälla utan uppsägning.

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska ingå alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

- Om sådana arbetsvillkor tillämpas

- Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans, beskrivning av tjänstens upplägg samt prisbild.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast den  2022-12-09.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-11

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SN/2022/177