Trollhättans Stad Kursledare för "Främjande av psykisk hälsa hos äldre"

Kursledare för "Främjande av psykisk hälsa hos äldre"

Vänersborgs kommun

Kunskapsförbundet Väst inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Kunskapsförbundet Väst är ett kommunalförbund vars medlemmar är Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun.

Ett kommunalförbund har till stor del samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun och övertar uppgifterna från sina medlemmar och blir huvudman för verksamheten med egen budget och räkenskaper. När ett kommunalförbund är bildat har det självbestämmande inom ramen för förbundsordningen och kommunallagen.

Utbildningens genomförande: 

Kursen kommer att enbart genomföras på distans med hjälp av digitala verktyg. Det är möjligt att använda sig av förinspelat material samt stremad "live" men inget krav. Allt sker via plattform Google Classroom och IT support finns att få stöttning av i processen via Kunskapsförbundet Väst. Support gällande IT och teknik kommer Kunskapsförbundet att kunna erbjuda, ej hårdvara. 

Uppdragets huvudsakliga omfattning:

Uppdraget omfattar kursansvar för kursen Främjande av psykisk hälsa hos äldre, 50 YH-poäng. 5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Kursen går vecka 39-51 under höstterminen 2023 är på totalt 13 och helt på distans ch består av till största delen av förinspelade/förplanerade moduler.

Kursen startar 25 september 2023

Kursen slutar 22 december 2023

Uppdraget ska vara slutfört senast 12 januari 2024.

Kursen bedrivs inte på engelska men filmer, viss kurslitteratur och artiklar på engelska kan förekomma, i syfte att ta del av internationella studier och forskning som är relevant för att nå kursens mål. 

Kursplan samt mall för kursen som visar på upplägg och modultänk finns bifogade.

Betygsskala fö kursen:IG/G/VG

Uppdraget ska genomföras utifrån kursens syfte, mål och innehåll som finns beskrivna i utbildningens kursplan.

Undervisningen ska bedrivas i form av lärarledd tid 40 timmar (3 h/vecka) och handledartid 20 (1,5 h/v). De studerande erhåller alltså 60 undervisningstimmar av anbudsgivaren. Kursen beräknas ta 30 timmar i anspråk per vecka, varav 25,5 h ska läggas på egenstudier.

Rollen som kursansvarig lärare innebär att ansvara för:

Undervisning- inspelat material, föreläsningar med externa parter från arbetslivet

Framtagande av kursguide som beskriver kursupplägg, lärandemål och bedömningskriterier för betygssättning av den studerandes prestation i kursen

Framtagande av aktuell litteraturlista

Framtagande av undervisningsmaterial

Att säkerställa att undervisningsformer samt examinationsformer sker efter kursplanens innehåll

Upprättande av ordinarie tentamen och/eller annan lämplig kunskapskontroll, två examinationer, en individuell skrivuppgift/tenta och ett individuellt arbete kopplat till den egna arbetsplatsen.

Att inom två veckor återkoppla examinationsresultat till studenter och ansvarig utbildningsledare

Att se till att kursernas kvalitet säkerställs

Undervisningen ska ske i form av föreläsningar, webbutbildningar, poddar, litteratur, filmer, refletionsuppgifter, tillämpningsövningar samt självstudier

Kursens innehåll:

Under kursen behandlas följande områden:

Det normala åldrandet ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv

Psykiska och neuropsykiatriska sjukdomar samt psykisk ohälsa hos äldre (kännetecken och symtom, insjuknandet och bakomliggande faktorer samt hur de påverkar dagliga funktioner och livskvalitet för den sjuke och närstående)

Samhällets och omgivningens syn på åldrande och psykisk ohälsa

Förhållningssätt till, och bemötande av, personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder

Verktyg och hjälpmedel för att i undersköterskans roll bidra till ökad psykisk hälsa hos äldre, bland annat med hjälp av välfärdsteknik som kan öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet – de funktioner i samhället som i sitt arbete kommer i kontakt med äldre som mår dåligt, och hur de samverkar – hur läkemedel kan påverka personer med psykiska funktionshinder

Etiska dilemman kopplade till psykisk ohälsa – relevanta lagar, riktlinjer och nationella register.

Anbudets innehåll:

Leverantören ska ge en kort beskrivning av sin verksamhet och namnge den lärare/konsult som åtar sig rollen som kursansvarig för kursen. Önskar leverantören anlita underleverantör ansvarar anbudsgivaren för denne såsom för eget åtagande.

Anbudet ska beskriva utbildningsupplägg och examinationsform/er, hur utbildningen kommer att genomföras och hur målen för utbildningen ska uppnås. 

Kursansvarig lärare ska ha erfarenhet, goda bransch- och ämneskunskaper, erfarenhet från liknande ut­bild­ningar eller uppdrag inom ämnesområdet är meriterande och behärska svenska språket väl i tal och skrift.

Kompetensen för kursansvarig ska styrkas genom att bifoga CV och beskrivning av minst 2 relevanta referensuppdrag med kontaktuppgifter, som genomförts under senaste 2-årsperioden.

Antal timmar för uppdraget: 

Antal timmar per studerandelärarledd är 60 timmar totalt. Vidare räkas ytterligare 60 timmar till för framtagande av uppgifter, examninationer och diverse rättning.

Uppdraget är uppskattat till 120 timmar totalt. 

Pris: Ange pris per timma

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet

Kontaktperson för upphandlingen:

Amir Dahan Agerlund

amir.dahan.agerlund@kunskapsforbundet.se

0521-72 18 50

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Vänersborgs kommun (org.nr. 212000-1538). Den upphandlande myndigheten benämns "kommunen" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antages. 

Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att uppgifterna avser affärs- och driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

Alla handlingar som inkommit till myndighet/kommun blir allmän handling. Efter tilldelningsbeslut blir anbuden offentlig handling och kan endast i undantagsfall sekretessbeläggas i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen,(SFS 2009:400).

Prisuppgifter ingående i prövningen/utvärderingen kan ej sekretessbeläggas. Begäran om generell sekretess av hela eller stora delar av anbud accepteras ej.   

Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess ska skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs.

Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

Vi vill betona att om kommunen gör en bedömning av att sekretess föreligger kan kommunens beslut överklagas, i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför inte ges. 

Krav på registreringar m.m.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i annat land.

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska aven detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda.

Anbudsgivaren ska inneha, F-skattsedel, eller motsvarande för utländska anbudsgivare.

Teknisk och yrkesmässig kapacit

Anbudsgivare ska inneha och kunna visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Pris ska avges exklusive moms.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-08-29

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00038